Vận dụng mô hình 5E trong dạy học giải các bài toán thực tiễn ở lớp 8 bằng Định lí Thales

Các tác giả

  • Nguyễn Thị Thanh Tuyên Trường Đại học Hùng Vương

Tóm tắt

Teaching according to the 5E model requires that students follow five stages of learning, all starting with the letter “E”. In each learning stage, students are motivated internally, to independently create and master knowledge and learning skills. Thales' theorem in the 8th grade Math curriculum is important geometric content, with many applications such as: calculating the sides of a triangle through similar triangles; Calculating the height of an object without directly measuring that object, etc. This study presents the process to apply “Thales' Theorem” to solve practical Math problems according to the 5E model and illustrates this process in solving specific problems. Applying the 5E model in teaching in high schools helps teachers easily identify the focus of the lesson, guiding students through the learning stages systematically; thus, creating opportunities for students to form and develop necessary competencies.

Tài liệu tham khảo

Bộ GD-ĐT (2018). Chương trình giáo dục phổ thông môn Toán (ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT, ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT).

Bybee, R., & Landes, N. M. (1990). Science for life and living: An elementary school science program from Biological Sciences Improvement Study (BSCS). The American Biology Teacher, 52(2), 92-98.

Duran, L. B., & Duran, E. (2004). The 5E Instructional Model: A Learning Cycle Approach for Inquiry-Based Science Teaching. The Science Education Review, 3(2), 49-58.

Dương Giáng Thiên Hương (2017). Dạy học khám phá theo mô hình 5E - Một hướng vận dụng lí thuyết kiến tạo trong dạy học ở tiểu học. Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 62, 112-121. https://doi.org/10.18173/2354- 1075.2017-0063

Đỗ Nhất Linh, Lê Quang Thái, Nguyễn Ngọc Giang (2023). Dạy học lập trình Python nội dung “Câu lệnh rẽ nhánh” (Tin học 10) theo chu trình 5E. Tạp chí Giáo dục, 23(số đặc biệt 11), 56-60.

Hà Huy Khoái (tổng chủ biên), Cung Thế Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng chủ biên), Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, Doãn Minh Cường, Trần Phương Dung, Sĩ Đức Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng Thắng (2022). Toán 8 (tập 1 - Kết nối Tri thức với Cuộc sống). NXB Giáo dục Việt Nam.

Hoa Ánh Tường (2011). Định lí Thales: Một nghiên cứu nâng cao chất lượng dạy và học. Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh, 27, 54-61.

Nguyễn Ngọc Giang, Nguyễn Thế Sơn, Trương Quang Duy Thịnh, Dương Hoàng Bích Thuận, Nguyễn Viết Dương, Trần Hoàng Bảo Ngọc (2020). Đường vào toán thực tế lớp 8. NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.

Ong, E. T., Govindasam, D., Singh, C. K. S., Ibrahim, M. N., Wahab, N. A., Borhan, M. T., & Tho, S. W. (2021). The 5E inquiry learning model: Its effect on the learning of electricity among Malaysian students. Cakrawala Jurnal Pendidikan, 40(1).

Tezer, M., & Cumhur,M. (2017). Mathematics through the 5E Instructional Model and Mathematical Modelling: The Geometrical Objects. Eurasia Journal of Mathematics Science and Technology Education, 13(8), 4789-4804.

Turan, S., & Matteson, S. M. (2021). Middle school mathematics classrooms practice based on 5E instructional model. International Journal of Education in Mathematics, Science, and Technology, 9(1), 22-39.

Tải xuống

Đã Xuất bản

05.07.2024

Cách trích dẫn

Nguyễn, T. T. T. (2024). Vận dụng mô hình 5E trong dạy học giải các bài toán thực tiễn ở lớp 8 bằng Định lí Thales. Tạp Chí Giáo dục, 24(13), 18–22. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/2038

Số

Chuyên mục

Các bài báo

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả