Vận dụng Lí thuyết giáo dục Toán thực (Realistics Mathematics Education) trong dạy học: Một số thách thức, nguyên tắc và khuyến nghị

Các tác giả

  • Lê Thuỳ Trang Trường Trung học cơ sở Cẩm Phả, Quảng Ninh
  • Phạm Anh Giang Trường Đại học Hồng Đức
  • Nguyễn Tiến Trung Tạp chí Giáo dục

Tóm tắt

Lí thuyết giáo dục toán thực (Realistic Mathematics Education) đã được nghiên cứu triển khai ở nhiều nước trên thế giới, trong đó có cả Việt Nam. Tuy nhiên, ở Việt Nam cũng như nhiều nước trên thế giới cũng còn có những tranh luận khác nhau về cách hiểu cũng như triển khai, vận dụng hay hiệu quả, hạn chế của lí thuyết RME. Nghiên cứu này nhằm tổng hợp lại một số ưu điểm, thách thức cũng như một vài tranh luận liên quan đến lí thuyết RME trên thế giới. Từ đó, chúng tôi đưa ra cách hiểu khái quát, một số khuyến nghị cho việc triển khai, vận dụng lí thuyết này trong nhà trường ở Việt Nam, trong bối cảnh thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông môn Toán mới.

Tài liệu tham khảo

Barnes, H., & Venter, E. (2012). Mathematics as a social construct: Teaching mathematics in context. Pythagoras, 68, 3-14. https://doi.org/10.4102/pythagoras.v0i68.62.

Bộ GD-ĐT (2018). Chương trình giáo dục phổ thông môn Toán (Ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT).

Bùi Văn Nghị (2009). Vận dụng lí luận vào thực tiễn dạy học môn toán ở trường phổ thông. NXB Đại học Sư phạm.

Dao Tam, Pham Nguyen Hong Ngu (2017). Designing situations in teaching mathematics based on RME’s core principles. Vietnam Journal of Education, 1, 32-36.

Freudenthal, H. (1973). Mathematics as an Educational Task. In D. Reidel Publishing company. https://doi.org/10.1007/978-94-010-2903-2.

Marja van den Heuvel-Panhuizen (2016). International reflections on the Netherlands Didactics of Mathematics - Visions on and Experiences with Realistic Mathematics Education, ICME-13 Monographs, Springer Open.

Nguyễn Bá Kim (2014). Phương pháp dạy học môn toán. NXB Đại học Sư phạm.

Nguyễn Tiến Trung, Kim Anh Tuấn, Nguyễn Bảo Duy (2019). Vận dụng lí thuyết giáo dục toán học gắn với thực tiễn trong dạy học môn Toán. Tạp chí Giáo dục, số 458, tr 37-44.

Nguyễn Tiến Trung, Phan Thị Tình (2020). Giáo dục toán thực (Realistic Mathematics Education): một số nghiên cứu lí luận và gợi ý cho việc nghiên cứu phát triển chương trình giáo dục toán học ở Việt Nam. HNUE Journal of Science, Educational Sciences, 65(4), 130-145, DOI: 10.18173/2354-1075.2019-0064.

Nguyễn Tiến Trung, Phạm Anh Giang, Phan Thị Tình (2020). Nhiệm vụ thực tiễn trong dạy học môn Toán: Trường hợp dạy học thống kê góp phần giáo dục kinh tế cho học sinh trung học phổ thông. VNU Journal of Science: Education Research, 36(2), 27-39, DOI: https://doi.org/10.25073/2588-1159/vnuer.4412.

Nguyễn Tiến Trung, Trịnh Thị Phương Thảo, Phạm Anh Giang (2020). Phân tích sách giáo khoa môn toán dựa trên lí thuyết giáo dục toán thực (Realistic Mathematics Education) và một số khuyến nghị. HNUE Journal of Science. Educational Sciences, 2020, 65(7), 136-149. DOI: 10.18173/2354-1075.2020-0085.

Nguyễn Tiến Trung, Hoàng Ngọc Anh, Nguyễn Dương Hoàng (2017). Đổi mới quá trình dạy học môn Toán thông qua các chuyên đề dạy học. NXB Giáo dục Việt Nam.

Nguyen Tien Trung (2018). Some suggestions on the application of the Realistic Mathematics Education and the Didactical Situations in Mathematics teaching in Viet Nam. HNUE Journal of Science - Educational Sciences, 2018, 63(9), 24-33, DOI: 10.18173/2354-1075.2018-0165.

Pham Xuan Chung, Pham Thi Hai Chau (2018). Teaching mathematics at primary schools from the perspectives of Freudenthal’s theory of Realistic Mathematics Education. Vietnam Journal of Education, 2, 45-49.

Tien-Trung Nguyen, Thao Phuong Thi Trinh, Hang Thu Vu Ngo, Ngoc-Anh Hoang, Trung Tran, Hiep-Hung Pham, Van-Nghi Bui (2020). Realistic Mathematics Education in Vietnam: Recent Policies and Practices. International Journal of Education and Practice, 8(1), 57-71, DOI: https://doi.org/10.18488/journal.61.2020.81.57.71.

Tien-Trung, N., Thao, T.T.P., Trung, T. (2019). Realistic Mathematics Education (RME) and Didatical Situations in Mathematics (DSM) in the context of education reform in Vietnam. Journal of Physics: Conference series (JPCS), IOP publishing, 1340, 012032, DOI: 10.1088/1742-6596/1340/012032.

Tien-Trung Nguyen (2018). Some suggestions on the application of the realistic mathematics education and the didactical situations in mathematics teaching in Vietnam. Hnue Journal of Science, Educational Sciences, 63(9), 24-33.

Trần Cường, Lê Tuấn Anh (2020). Bàn về tiếp cận và một số biện pháp vận dụng lí thuyết RME trong dạy học môn Toán ở Việt Nam. Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, số 65(07), tr 162-173.

Trần Cường, Nguyễn Thuỳ Duyên (2018). Tìm hiểu lí thuyết giáo dục toán học gắn với thực tiễn và vận dụng xây dựng bài tập thực tiễn trong dạy học môn Toán. Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt kì 2 tháng 5, tr 165-169.

Van den Heuvel - Panhuizen, M. (1996). Assessment and Realistic Mathematics Education. Utrecht: CD-Beta Press.

Van den Heuvel - Panhuizen, M., & Drijvers, P. (2014). Realistic Mathematics Education. Encyclopedia of Mathematics Education, 521-525. https://doi.org/10.1007/978-94-007-4978-8_170.

Van Den Heuvel-Panhuizen, M. (2005). The role of contexts in assessments problems in mathematics. For the Learning of Mathematics, 25(2), 2-9.

Vos, P. (2018). How real people really need Mathematics in the Real world - Authenticity in Mathematics Education. Education Sciences, 8(4), 195. https://doi.org/10.3390/educsci8040195.

Tải xuống

Đã Xuất bản

20.01.2021

Cách trích dẫn

Lê, T. T., Phạm, A. G., & Nguyễn , T. T. (2021). Vận dụng Lí thuyết giáo dục Toán thực (Realistics Mathematics Education) trong dạy học: Một số thách thức, nguyên tắc và khuyến nghị. Tạp Chí Giáo dục, 494(2), 37–43. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/22

Số

Chuyên mục

Các bài báo