Nghiên cứu khoa học giáo dục Việt Nam trên cơ sở dữ liệu Scopus trong giai đoạn 10 năm thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW: Chủ đề nghiên cứu và nguồn xuất bản

Các tác giả

  • Nguyễn Tiến Trung Tạp chí Giáo dục - Bộ Giáo dục và Đào tạo/ Nhóm Nghiên cứu Khoa học Giáo dục và Chính sách, Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội
  • Tạ Ngọc Thúy Trường Đại học Việt Nhật - Đại học Quốc gia Hà Nội
  • Lương Đình Hải Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam
  • Phan Thị Thanh Thảo Nhóm Nghiên cứu Đổi mới Giáo dục Reduvation, Trường Đại học Thành Đô
  • Phạm Hùng Hiệp Nhóm Nghiên cứu Đổi mới Giáo dục Reduvation, Trường Đại học Thành Đô/ Nhóm Nghiên cứu Khoa học Giáo dục và Chính sách, Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội

Tóm tắt

This study analyzes the status of educational research in Vietnam from 2013 to 2022 in the context of the implementation of the Resolution No 29-NQ/TW. The aim is to identify research key topics and trends in this field. The results indicate that higher education was the predominant research theme, constituting over 60% of the total publications, while general education held the second position with over 27%. The key research themes include Teaching and learning, Research, Management, Leadership and Policy, English Education, International Education, and Technology Education. Regarding vocational education, and lifelong learning, the study also identifies the areas that received less attention, such as International Education, STEM Education. Through the analysis of common keywords and research methods, together with thorough consideration of publishing sources, the findings provide a comprehensive overview of educational research in Vietnam since the introduction of the Resolution No 29-NQ/TW. This, in turn, contributes to shaping future directions for the development of educational science policy.

Tài liệu tham khảo

Ban Chấp hành Trung ương (2013). Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2023 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Hallinger, P., & Kovačević, J. (2019). A Bibliometric Review of Research on Educational Administration: Science Mapping the Literature, 1960 to 2018. Review of Educational Research, 89(3), 335-369. https://doi.org/10.3102/0034654319830380

Hallinger, P., & Nguyen, V.-T. (2020). Mapping the Landscape and Structure of Research on Education for Sustainable Development: A Bibliometric Review. Sustainability, 12(5), 1947. https://doi.org/10.3390/su12051947

Lương Đình Hải, Phan Thị Thanh Thảo, Đinh Đức Tài, Phạm Hùng Hiệp (2021). Năng suất công bố của các cơ sở giáo dục đại học ở Việt Nam giai đoạn 2016-2020: Dữ liệu từ Scopus. Tạp chí Giáo dục, 498, 1-6.

Nguyễn Tiến Trung, Đinh Đức Tài, Phạm Hùng Hiệp, Lương Đình Hải, Phạm Thị Oanh (2024). Nghiên cứu khoa học giáo dục Việt Nam trên cơ sở dữ liệu Scopus trong 10 năm thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW: Xu hướng và hợp tác quốc tế. Tạp chí Giáo dục, 24(1), 1-6.

Pham, H. H., Dong, T. K. T., Vuong, Q. H., Luong, D. H., Nguyen, T. T., Dinh, V. H., & Ho, M. T. (2021). A

bibliometric review of research on international student mobilities in Asia with Scopus dataset between 1984 and 2019. Scientometrics, 126(6), 5201-5224. https://doi.org/10.1007/s11192-021-03965-4

Pham, H. H., Vuong, Q. H., Dong, T. K. T., Nguyen, T. T., Ho, M. T., Vuong, T. T., … & Nguyen, M. H. (2021). The Southern World as a Destination of International Students: an Analysis of 50 Tertiary Education Institutions in Vietnam. Journal of Contemporary Eastern Asia, 20(1), 24-43. https://doi.org/10.17477/JCEA.2021.20.1.024

Trinh, T. P. T., Tran, T., Le, H. T. T., Nguyen, T. T., & Pham, H. H. (2020). Factors impacting international‐indexed publishing among Vietnamese educational researchers. Learned Publishing, 33(4), 419-429. https://doi.org/10.1002/leap.1323

Van Eck, N. J., & Waltman, L. (2010). Software survey: VOSviewer, a computer program for bibliometric mapping. Scientometrics, 84(2), 523-538.

Vuong, Q. H., Van Anh, P. T., Do, T. A., Doan, P. T., Hoang, A. D., Ta, T. H., ... & Pham, H. H. (2020). The status of educational sciences in Vietnam: A bibliometric analysis from Clarivate Web of Science database between 1991 and 2018. Problems of Education in the 21st Century, 78(4), 644-661.

Tải xuống

Đã Xuất bản

24.02.2024

Cách trích dẫn

Nguyễn , T. T., Tạ , N. T., Lương , Đình H., Phan , T. T. T., & Phạm , H. H. (2024). Nghiên cứu khoa học giáo dục Việt Nam trên cơ sở dữ liệu Scopus trong giai đoạn 10 năm thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW: Chủ đề nghiên cứu và nguồn xuất bản. Tạp Chí Giáo dục, 24(3), 1–6. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/1448

Số

Chuyên mục

Các bài báo

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

1 2 > >>