Xây dựng văn hóa nhà trường trong bối cảnh chuyển đổi số - vấn đề đặt ra cho cán bộ quản lí trường học

Các tác giả

  • Đỗ Thị Thu Hằng Trường Đại học Thủ đô Hà Nội

Tóm tắt

In the traditional educational environment, teachers, students, managers, and other stakeholders in the education field should have no difficulty in identifying and building a school culture. However, in the current digital transformation era, when the form of teaching and learning is shifting from a “physical classroom model” to a “virtual classroom” one, the building of school culture could be confusing. The tendency of online learning and working poses a multitude of problems that confront teachers, students and school managers for effective solutions. School culture in digital transformation period also possesses very different characteristics and principles from the traditional educational environment. From the perspective of school management, leaders need to pay attention to the core values that creates the school's significance as well as shapes the values of society in the future. That is the challenge of building school culture in ‘new conditions’.

Tài liệu tham khảo

Dimmock, C. (2005). Educational leadership: Culture and diversity. SAGE Publications Ltd.

Đặng Thành Hưng (2016). Văn hóa tổ chức và văn hóa nhà trường trong quản lí giáo dục. Tạp chí Khoa học Giáo dục, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, 124, 10-12.

Edgar, H. S. (2004). Organizational Culture and Leadership. Jossey - Bass.

Gonzales, F. (1978). Mexican Culture in the Bilingual Education Classroom. Unpublished doctoral dissertation, The University of Texas at Austin.

Hồ Tú Bảo, Nguyễn Huy Dũng, Nguyễn Nhật Quang (2020). Hỏi đáp chuyển đổi số. NXB Thông tin và Truyền thông.

Kent, D. P., & Terrence, E. D. (2009). The Shaping School Culture Fieldbook. Printed in the United States of America.

Nguyễn Thị Mỹ Lộc, Nguyễn Vũ Bích Hiền (đồng chủ biên), Nguyễn Minh Nguyệt, Nguyễn Thanh Lý (2019). Quản lí văn hóa nhà trường. NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.

Phillips, G. (1993). The school-classroom culture assessment. Vancouver, British Columbia: Eduserv, British Columbia School Trustees Publishing.

Smyth, J., McInerney, P., Hattarn, R., & Lawson, M. (1999). School Culture As the Key to School Reorm, Flinders Institute for Study of Teaching. Flinders University of South Australia.

Tylor, E. B. (1871). Primitive culture. Michigan University Press.

Thủ tướng Chính phủ (2020). Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 về “Phê duyệt Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.

Trần Ngọc Thêm (2000). Cơ sở văn hóa Việt Nam. NXB Giáo dục.

Tải xuống

Đã Xuất bản

05.02.2022

Cách trích dẫn

Đỗ , T. T. H. (2022). Xây dựng văn hóa nhà trường trong bối cảnh chuyển đổi số - vấn đề đặt ra cho cán bộ quản lí trường học. Tạp Chí Giáo dục, 22(3), 13–18. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/336

Số

Chuyên mục

Các bài báo