Tổng quan nghiên cứu về giáo dục sáng tạo, quản lí giáo dục sáng tạo và những “khoảng trống” trong nghiên cứu về quản lí giáo dục sáng tạo ở trường phổ thông Việt Nam

Các tác giả

  • Đỗ Thị Thu Hằng Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội c
  • Vũ Thị Thúy Hằng Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội c

Tóm tắt

Creative education and creative education management has become increasingly necessary, is one of the important factors that the education of each country aims to. The research presents an overview of creative education and creative education management to find the way to promote innovative education in Vietnam today. The article reviews the achievements and research directions of foreign and domestic authors on such issues as creativity, creative education and creative education management. Studies have confirmed that education is a way and a means to help learners maximize their creativity. Creative education management should pay attention to building a creative school development strategy; developing creative capacities for administrators, teachers and students; creating an environment that nurtures and encourages creativity. In Vietnam, there are still many gaps in research on creative education and creative education management. Research related to creative education management should continue to be paid attention in order to quickly move towards the development of creative education.

Tài liệu tham khảo

Ban Chấp hành Trung ương (2013). Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Barron, F. B., Harrington, D. M. (1981). Creativity intelligence and Personality. Annual Review of Psychology.

Barron, F. (1968). Creativity and Personal Freedom. New York: Van Nostrand

Church, E. B. (2006). Let’s invent. Scholastic Parent & Child, 13, 28-35.

Cremin (2009). Creative teachers and creative teaching. Creativity in primary education Journal, 11(1), 36-46.

Đặng Xuân Hải (2017). Năng lực thích ứng với thay đổi - Năng lực quan trọng của người lãnh đạo trường học sáng tạo. Kỉ yếu Hội thảo quốc tế “Phát triển năng lực sáng tạo và cơ hội cho các ý tưởng kinh doanh khởi nghiệp”. NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 552-561.

Đỗ Thị Thu Hằng (2017). Mối quan hệ giữa giáo dục sáng tạo trong nhà trường và tố chất sáng tạo của giáo viên - suy nghĩ về những vấn đề đổi mới đào tạo giáo viên. Kỉ yếu Hội thảo quốc tế “Phát triển năng lực sáng tạo và cơ hội cho các ý tưởng kinh doanh khởi nghiệp”. NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 858-863.

Gorny, E. (2007), Creative Person. In Dictionary of Creativity: Terms, Concepts, Theories Findings in Creativuty Reasearch. Netslova.ru. http://creativity.netslova.ru/Creative_person.html.

Hana Janáková (2012). Creative Management and Innovation. Creative and Knowledge Society/Internacional Scientific Journal. https://doi.org/10.2478/v10212-011-0019-7

Hay Wim Vanhaverbeke (2006). Cẩm nang kinh doanh Harvard, Quản lí tính sáng tạo và đổi mới. NXB Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh.

Hsiao-Chi Ho, Chia-Chi Wang, Ying-Yao Cheng (2013). Analysis of the Scientific Imagination Process. Hinking Skills and Creativity. http://dx.doi.org/10.1016/j.tsc.2013.04.003

Jackson, A. (2013). Creativity in Schools: What Countries Do (Or Could Do). https://www.edweek.org/teaching-learning/opinion-creativity-in-schools-what-countries-do-or-could-do/2013/04.

Jackson, N. (2005). Creativity in History Teaching and Learning. Subject Perspectives on Creativity in Higher Education Working Paper. Portsmouth: University of Porstmouth.

Lê Ba Phong (2017). Phát triển văn hóa sáng tạo và các nhà lãnh đạo sáng tạo đích thực: Nghiên cứu thực nghiệm từ các doanh nghiệp Trung Quốc. Kỉ yếu Hội thảo quốc tế “Phát triển năng lực sáng tạo và cơ hội cho các ý tưởng kinh doanh khởi nghiệp”. NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 562-574.

Lê Kim Long (2017). Sự cần thiết của tư duy khác thường đối với lãnh đạo sáng tạo. Kỉ yếu Hội thảo quốc tế “Phát triển năng lực sáng tạo và cơ hội cho các ý tưởng kinh doanh khởi nghiệp”. NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 541-551.

Lubart (2004). The Generality-Specificity of Creativity: A Multivariate Approach. JH Guignard.

Mc.Cormack, A. J. (2010). Imagine and invent: Create a great future. Journal of College Science Teaching, 22, 14-15.

Nguyễn Lộc (2017). Mô hình trường đại học sáng tạo trong thế kỉ 21. Kỉ yếu Hội thảo quốc tế “Phát triển năng lực sáng tạo và cơ hội cho các ý tưởng kinh doanh khởi nghiệp”. NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 436-440.

Nguyễn Thị Hằng (2017). Một hình thức giáo dục sáng tạo của ASEAN: Trải nghiệm thực tế. Kỉ yếu Hội thảo quốc tế “Giáo dục sáng tạo và phát triển nguồn nhân lực xuyên văn hóa”. NXB Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, 57-64.

OECD (2016). Innovating Education and Educating for Innovation: The Power of Digital Technologies and Skills. OECD publishing, Paris. http://dx.doi.org/10.1787/9789264265097-en

Runco, M. A. & Jaege, G. J. (2012). The standard Definition of Creativity. Creativity Research Journal, 24(1), 92-96.

Torrance, E. P (1966). The Torrance Tests of Creative Thinking: Norms-technical manual research edition. Princeton, NJ: Personnel Press.

Torrance, E. P. (1972). Predictive validity of the Tarrance Tests of Creative Thinking. The Journal of Creative Behavior, 6(4), 236-252. https://doi.org/10.1002/j.2162-6057.1972.tb00936.x

Torrance, E. P. (1979). The Search for Satori and Creativity. New York: Creatve Education Foundation.

Trần Khánh Đức (2017). Nhà trường thông minh - Giáo dục sáng tạo trong xã hội hiện đại. Kỉ yếu Hội thảo quốc tế “Giáo dục sáng tạo và phát triển nguồn nhân lực xuyên văn hóa”. NXB Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, 17-26.

Trần Thị Bích Liễu (2013). Giáo dục phát triển năng lực sáng tạo. NXB Giáo dục Việt Nam.

Trần Thị Bích Liễu (chủ biên, 2016). Dạy học phát triển năng lực sáng tạo cho học sinh phổ thông: Lí thuyết và thực hành. NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.

Trần Thị Bích Liễu và cộng sự (2017). Lãnh đạo sáng tạo và trường học sáng tạo. Kỉ yếu Hội thảo quốc tế “Phát triển năng lực sáng tạo và cơ hội cho các ý tưởng kinh doanh khởi nghiệp”. NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 526-540.

Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội (2017). Kỉ yếu Hội thảo quốc tế Phát triển năng lực sáng tạo và cơ hội cho các ý tưởng kinh doanh khởi nghiệp. NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.

Villalba, G. E. (2008). On Creativity Towards an Understanding of Creativity and its Measurements. European Communityes. Retrieved from https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/111111111/11605.

Vlad Petre Glăveanu (2017). The Palgrave handbook of creativity and culture research. Palgrave Macmillan.

Vũ Thị Thúy Hằng, Trịnh Văn Minh (2017). Trường học sáng tạo và năng lực người cán bộ quản lí nhà trường trong bối cảnh cách mạng 4.0. Kỉ yếu Hội thảo quốc tế “Phát triển năng lực cán bộ quản lí giáo dục Việt Nam trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0”. NXB Đại học Kinh tế Quốc dân, 460-466.

Vygotsky, S. L. (2004). Imagination and creativity in childhood. Journal of Russian and East European Psychology, 42, 7-97. http://dx.doi.org/10.2753/ RPO1061-0405280184.

Wallace, D. B & Gruber, H. E. (1989). Creative people at work: Twelve cognitive case studies. Oxford University Press.

World Economic Forum (WEF) (2017). The Global Competitiveness Report 2017-2018. https://www.weforum.org/reports/the-global-competitiveness-report-2017-2018

Westby, L. E. & Dawson, V. L. (1995). Creativity: Asset or Burden in the Classroom? http://dx.doi.org/10.1207/s15326934crj0801_1.

Zhuang Peifang (2004). The Requirements of Teachers’ Quality in the Innovational Education. Journal of Tianjin Adult Higher Learning, 3(6), 33-36.

Zhang Jianlin, Zhao Xucheng (2009). A review of postgraduate innovative education and its component. Modern Educational Science, 07, 29-34,153. http://zhangqiaokeyan.com/academic-journal-cn_modern-education-science-primary-school-headmaster_thesis/0201259345834.html.

Đã Xuất bản

26.11.2021

Cách trích dẫn

Đỗ , T. T. H., & Vũ , T. T. H. (2021). Tổng quan nghiên cứu về giáo dục sáng tạo, quản lí giáo dục sáng tạo và những “khoảng trống” trong nghiên cứu về quản lí giáo dục sáng tạo ở trường phổ thông Việt Nam. Tạp Chí Giáo dục, 504(2), 1–6. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/153

Số

Chuyên mục

Các bài báo