Tổ chức dạy học chủ đề “Thiết kế hệ thống lọc nước” (Hóa học 12) theo định hướng giáo dục STEM

Các tác giả

  • Nguyễn Hoàng Trang Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội
  • Phương Thị Bích Ngọc Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội

Tóm tắt

Teaching in the direction of STEM education is one of the current educational      trends and should be promoted to fulfil the requirements of the 2018 General Education Program. This study presents a brief introduction on STEM, procedure and organisation of the “Design of water filtration system” teaching topic for grade 12 in the 2018 Chemistry Education program towards STEM education. Empirical results show that this form of teaching brings comfort and interest in learning and helps to develop skills, qualities and competencies for students. STEM education helps students enrich their experience, practice, and apply individual scientific knowledge to solve real-world problems.

Tài liệu tham khảo

Bộ GD-ĐT (2018a). Chương trình giáo dục phổ thông - Chương trình tổng thể (ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT, ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT).

Bộ GD-ĐT (2018b). Chương trình giáo dục phổ thông môn Hóa học (ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT).

Bộ GD-ĐT (2020). Công văn số 3089/BGDĐT-GDTrH ngày 14/8/2020 về việc triển khai thực hiện giáo dục STEM trong giáo dục trung học.

Bùi Xuân Vương (2020). Chế tạo pin điện hóa trong phòng thí nghiệm theo mô hình dạy học STEM. Tạp chí Khoa học, Đại học Quốc gia Hà Nội: Nghiên cứu giáo dục, 36(2), 52-58.

Đặng Minh Tuấn, Nguyễn Vân Anh, Nguyễn Thị Phương Anh, Lê Quang Đạt, Nguyễn Thị Kim Huệ (2020). Xây dựng và sử dụng chủ đề STEM trong dạy học Vật lí ở trường trung học phổ thông. Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt tháng 5, 102-107.

Đỗ Thu Hà, Hà Mạnh Thắng, Nguyễn Thanh Hòa, Phan Hữu Thành, Nguyễn Thị Thơm (2011). Nghiên cứu khả năng hấp thu kim loại nặng trong nước thải của xơ dừa hoạt hóa. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam, 3(24), 19-24

Hồ Thị Thu Hương (2019). Giới thiệu những nét cơ bản về mô hình giáo dục STEM của một số quốc gia trên thế giới. Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt tháng 10, 325-328.

Kennedy, T., & Odell, M. (2014). Engaging students in STEM education. Science Education International, 25(3), 246-258.

Nadelson, L., Seifert, A., Moll, A., & Coats, B. (2012). i-STEM summer institute: an integrated approach to teacher professional development in STEM. Journal of STEM Education, 13(2), 69-83.

Nguyễn Mậu Đức, Dương Thị Ánh Tuyết (2018). Dạy học chủ đề Axit - Bazơ (Hóa học 11) theo định hướng giáo dục STEM. Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt tháng 8, 214-218; 228.

Sanders, M. (2009). STEM, STEM education, STEMmania. The Technology Teacher, 68(4), 20-26.

Sanders, M. E., & Binderup, K. (2000). Integrating technology education across the curriculum. A monograph. Reston,VA: International Technology Education Association.

Shukla, S. R., Roshan, S. P., & Amit, D. S. (2006). Adsorption of Ni(II), Zn(II) and Fe(II) on modified coir fibres. Separation and Purification Technology, 47, 141-147.

Trần Thị Gái, Nguyễn Thị Phương, Nguyễn Thị Hoài Thanh (2018). Thiết kế chủ đề giáo dục STEM trong dạy học phần “Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở thực vật”, Sinh học 11 - trung học phổ thông. Tạp chí Giáo dục, 443, 59-64.

Wang, H., Moore, T. J., Roehrig, G. H., & Park, M. S. (2011). STEM integration: teacher perceptions and practice. Journal of Pre-College Engineering Education Research, 1(2), 1-13. https://doi.org/10.5703/1288284314636

Tải xuống

Đã Xuất bản

08.12.2022

Cách trích dẫn

Nguyễn , H. T., & Phương , T. B. N. (2022). Tổ chức dạy học chủ đề “Thiết kế hệ thống lọc nước” (Hóa học 12) theo định hướng giáo dục STEM. Tạp Chí Giáo dục, 22(12), 30–36. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/455

Số

Chuyên mục

Các bài báo