Tổ chức dạy học dự án “Một số ứng dụng của phương trình vi phân” trong dạy học môn toán cao cấp cho sinh viên khối ngành kĩ thuật

Các tác giả

  • Nguyễn Văn Tuấn Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Tóm tắt

Trong những năm gần đây, đổi mới phương pháp giảng dạy chuyển từ tiếp cận kiến thức sang tiếp cận năng lực người học là yêu cầu cấp thiết đối với giáo dục và đào tạo từ phổ thông đến đại học. Dạy học theo dự án là một trong những phương pháp dạy học tích cực, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay. Bài báo trình bày một số vấn đề về dạy học theo dự án và tổ chức dạy học dự án “Một số ứng dụng của phương trình vi phân” trong dạy học môn Toán cao cấp cho sinh viên khối ngành Kĩ thuật. Với các đặc điểm như định hướng thực tiễn, định hướng sản phẩm, định hướng phát triển các năng lực nghề nghiệp, dạy học theo dự án đã tạo hứng thú cho người học thông qua các tình huống thực tiễn, giúp người học phát huy tính tự giác, tự lực, tinh thần trách nhiệm, rèn luyện các kĩ năng mềm, phát triển các năng lực học tập.

Tài liệu tham khảo

Bernd Meier, Nguyễn Văn Cường (2014). Lí luận dạy học hiện đại. NXB Đại học Sư phạm.

Kilpatrick W.H. (1918). The project method: The use of the purposeful act in the education process. New York: Teachers College, Columbia University.

Lê Thị Kiều Nhi, Nguyễn Trương Trưởng (2020). Tổ chức dạy học theo dự án trong dạy học “Lập trình hướng đối tượng” cho sinh viên cao đẳng nghề Tin học ứng dụng tại Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị. Tạp chí Giáo dục, số 474, tr 43-47.

Nguyễn Thị Diệu Thảo (2008). Dạy học theo dự án và vận dụng trong đào tạo giáo viên môn Công nghệ, phần Kinh tế gia đình. Luận án tiến sĩ Giáo dục học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Phan Đồng Châu Thủy (2014). Dạy học theo dự án và vận dụng trong đào tạo giáo viên Hóa học tại các trường đại học sư phạm. Luận án tiến sĩ Giáo dục học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Trần Thị Hoàng Yến (2012). Vận dụng dạy học theo dự án trong môn Xác suất và Thống kê ở trường đại học (chuyên ngành Kinh tế và kĩ thuật). Luận án tiến sĩ Giáo dục học, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam.

Trần Việt Cường (2012). Tổ chức dạy học theo dự án học phần Phương pháp dạy học môn Toán góp phần rèn luyện năng lực sư phạm cho sinh viên khoa Toán. Luận án tiến sĩ Giáo dục học, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam.

Trịnh Văn Biểu, Phan Đồng Châu Thủy, Trịnh Lê Hồng Phương (2011). Dạy học dự án - Từ lí luận đến thực tiễn. Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh, số 28, tr 3-12.

Tải xuống

Đã Xuất bản

20.02.2021

Cách trích dẫn

Nguyễn, V. T. (2021). Tổ chức dạy học dự án “Một số ứng dụng của phương trình vi phân” trong dạy học môn toán cao cấp cho sinh viên khối ngành kĩ thuật. Tạp Chí Giáo dục, 496(2), 14–19. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/48

Số

Chuyên mục

Các bài báo