Rèn luyện kĩ năng nói và nghe cho học sinh lớp 10 trong dạy học ngữ văn thông qua hoạt động thảo luận nhóm

Các tác giả

  • Lưu Thị Trường Giang Trường Đại học Vinh
  • Phạm Thị Quỳnh Trang Trường Trung học phổ thông Chuyên - Trường Đại học Vinh

Tóm tắt

In the context of education that prioritises innovating teaching methods and fostering learners’ skills, the application of group discussion methods to teaching Vietnamese speaking and listening skills is substantial to improve students’ communication and collaboration competencies. However, there are certain limitations in the organization of teaching Vietnamese speaking and listening skills as well as teachers’ use of group discussion techniques. The article proposes 4 measures to organize group discussion activities in teaching speaking and listening Vietnamese in grade 10 according to the 2018 Literature General Education Program using the Literature 10 textbook (series ‘Connecting knowledge to life’) in order to efficiently overcome the difficulties when applying the technique, stimulate learners' interest in communication and promote their collaboration capacity. The research contributes to providing significant guidance for teachers, creating a foundation for improving teaching quality and meeting the requirements of the current educational program.

Tài liệu tham khảo

Barbara, O., Beth, R., Terrence, J. S. (2021). Uncommon Sense Teaching: Practical Insights in Brain Science to Help Students Learn. TarcherPerigee.

Bộ GD-ĐT (2018). Chương trình giáo dục phổ thông môn Ngữ văn (ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT).

Bùi Mạnh Hùng (tổng chủ biên), Phan Huy Dũng (chủ biên), Trần Ngọc Hiếu, Nguyễn Thị Diệu Linh, Đặng Lưu, Hà Văn Minh, Nguyễn Thị Ngọc Minh, Nguyễn Thị Nương, Đỗ Hải Phong (2022). Ngữ văn 10 - Bộ sách “Kết nối tri thức với cuộc sống” (tập 1, 2). NXB Giáo dục Việt Nam.

Đỗ Ngọc Thống (tổng chủ biên), Bùi Minh Đức (chủ biên), Đỗ Thu Hà, Phạm Thị Thu Hiền, Lê Thị Minh Nguyệt (2018). Dạy học phát triển năng lực môn Ngữ văn trung học phổ thông. NXB Đại học Sư phạm.

John, C. M. (2013). The 17 Indisputable Laws of Teamwork: Embrace Them and Empower Your Team. Harper Collins Leadership.

Liu, S., & Dall, G. (2012). Learning intercultural communication through group work oriented to the world beyond the classroom. Assessment & Evaluation in Higher Education, 37(1), 19-32. https://doi.org/10.1080/02602938.2010.494233

Wilkes, G. C. (2022). Jesus on Leadership: Leader’s Workbook. Tyndale House Publishers.

Tải xuống

Đã Xuất bản

22.12.2022

Cách trích dẫn

Lưu , T. T. G., & Phạm , T. Q. T. (2022). Rèn luyện kĩ năng nói và nghe cho học sinh lớp 10 trong dạy học ngữ văn thông qua hoạt động thảo luận nhóm . Tạp Chí Giáo dục, 22(17), 8–13. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/514

Số

Chuyên mục

Các bài báo