Đề xuất quy trình đánh giá năng lực đọc hiểu văn bản nghị luận của học sinh ở trường trung học phổ thông

Các tác giả

  • Lưu Thị Trường Giang Trường Sư phạm - Trường Đại học Vinh
  • Trần Thị Thanh Hà Trường THPT Quỳnh Lưu 2, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An

Tóm tắt

In the context of the comprehensive reform of the educational program, innovation of teaching methods, testing and assessment (Evaluation), the development of an evaluation process (assessment) in teaching practice is critical. However, at present, school teachers’ assessment of learners’ competencies still has many shortcomings. Within the scope of this article, we focus on the process of assessing the reading proficiency level of students in grade 10 according to the 2018 General Education Program using the textbooks “Connecting Knowledge to Life”  in order to overcome the difficulties of teachers and students when applying the assessment process in teaching and learning reading skills, stimulating learners’ initiative and self-study skills, meeting the requirements modern education and real life.

Tài liệu tham khảo

Blake, K. A. (1973). College reading skill. Prentice Hall PTR.

Bộ GD-ĐT (2018). Chương trình giáo dục phổ thông môn Ngữ văn (ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT).

Bộ GD-ĐT (2022). Ngữ văn 10 (tập 1, 2). NXB Giáo dục Việt Nam.

Dewey, J. (2017). Một vài suy nghĩ về giáo dục. NXB Tri thức.

Đỗ Ngọc Thống (tổng chủ biên), Bùi Minh Đức (chủ biên), Phạm Thị Thu Hiền (2022). Phương pháp dạy học đọc hiểu văn bản. NXB Giáo dục Việt Nam.

Maurer, R. (2021). Phương pháp Kaizen. NXB Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh.

Oakley, B., Rogowsky, B., & Sejnowski, T. J. (Hoàng Anh Đức & Hoàng Giang Quỳnh Anh dịch) (2022). Dạy học không theo lối mòn. NXB Thế giới.

Tải xuống

Đã Xuất bản

14.04.2023

Cách trích dẫn

Lưu , T. T. G., & Trần , T. T. H. (2023). Đề xuất quy trình đánh giá năng lực đọc hiểu văn bản nghị luận của học sinh ở trường trung học phổ thông . Tạp Chí Giáo dục, 23(8), 18–22. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/693

Số

Chuyên mục

Các bài báo