Thiết kế các dạng nghiên cứu trường hợp nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề của học sinh trong dạy học chủ đề “Hệ sinh thái”, thuộc phần “Sinh thái học và môi trường” (Sinh học 12)

Các tác giả

  • Đặng Thị Dạ Thủy Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế
  • Nguyễn Thị Diệu Phương Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế
  • Lê Thị Thanh Hảo Trường THPT Trần Hưng Đạo, huyện Lệ Thủy, Quảng Bình

Tóm tắt

Case study is a teaching method in which learners conduct research on a practical situation, analyze and solve research problems by themselves. Case study is one of the effective teaching methods for developing students’ biology competencies as well as general competencies, especially the problem-solving capacity. This article proposes a 5-step process of designing case studies in teaching the section “Ecology and environment” (Grade 12 Biology) and apply that process to design case studies to develop problem-solving capacity in teaching the topic “Ecosystems” within this section. The research results help teachers build a system of case types and organise student research; thereby contributing to improving teaching quality, meeting the orientation of competency and quality-based educational methods in today's high schools.

Tài liệu tham khảo

Bernd Meier, Nguyễn Văn Cường (2015). Lí luận dạy học hiện đại. NXB Đại học Sư phạm.

Bộ GD-ĐT (2018a). Chương trình giáo dục phổ thông - Chương trình tổng thể (ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT).

Bộ GD-ĐT (2018b). Chương trình giáo dục phổ thông môn Sinh học (ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT).

Đặng Thị Dạ Thủy, Nguyễn Thị Diệu Phương, Trương Thị Thu Dung (2022). Thiết kế và tổ chức nghiên cứu trường hợp trong dạy học phần Sinh học Vi sinh vật và virus, Sinh học 10 nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề của học sinh. Báo cáo khoa học về nghiên cứu và giảng dạy Sinh học ở Viêt Nam - Hội nghị khoa học quốc gia lần thứ 5, tr 1093-1105. Thành phố Hồ Chí Minh ngày 27/8/2022. https://doi.org/10.15625/vap 2022.0118

Japan Ministry of the Environment (2010). Lessons from Minamata Disease and Mercury Management in Japan. Environmental Health and Safety Division, Environmental Health Department.

Kenneth, R. M., & Joseph, S. L. (2010). Biology - Foundation Edition. Pearson Education.

OECD (2014). PISA 2012 results: Creative problem solving: students’ skills in tackling real-life problems (Volume V). PISA, OECD Publishing.

Phan Thi Thanh Hoi, Dinh Quang Bao, Phan Khac Nghe, Nguyen Thi Hang Nga (2018). Developing Problem-Solving Competency for Students in Teaching Biology at High School in Vietnam. American Journal of Educational Research, 6(5), 539-545. https://doi.org/10.12691/education-6-5-27

Vũ Trung Tạng (2004). Bài tập Sinh thái học. NXB Giáo dục.

William, J. R., & Robert, L. B. (2011). Trophic cascades in Yellowstone: The first 15 years after wolf reintroduction. Biological Conservation, 145(1), 205-213.

Tải xuống

Đã Xuất bản

17.01.2023

Cách trích dẫn

Đặng T. D. T., Nguyễn T. D. P., & Lê , T. T. H. (2023). Thiết kế các dạng nghiên cứu trường hợp nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề của học sinh trong dạy học chủ đề “Hệ sinh thái”, thuộc phần “Sinh thái học và môi trường” (Sinh học 12). Tạp Chí Giáo dục, 22(21), 14–18. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/579

Số

Chuyên mục

Các bài báo