Quy trình tổ chức học tập dựa trên vấn đề trong dạy học phần “Sinh học vi sinh vật - virus” (Sinh học 10)

Các tác giả

  • Nguyễn Thị Diệu Phương Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế
  • Đặng Thị Dạ Thủy Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế
  • Trần Thị Tuyết Nhung Trường THPT Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Tóm tắt

Problem-based learning is a student-centered approach, in which learning is activated by real-world problems, and students actively conduct research and discover new knowledge, hence building their own “theory” - the foundation to knowledge acquisition and problem-solving capacities. Therefore, problem-based learning satisfies the objectives of general education: to form and develop students' competencies. The article proposes the process of organizing problem-based learning in teaching the “Microorganism and Virus” topic in the Biology 10  program and applying this process in teaching the topic “The Life Cycle of Viruses”. Mastering this process is essential to help teachers apply it to teaching practice, meeting the current orientation of competency and quality-based education in high schools.

Tài liệu tham khảo

Aaron, A. F., & Maricar, S. P. (2021). Effectiveness of Problem-Based Learning on Secondary Students' Achievement in Science. A Meta-Analysis International Journal of Instruction, 14(4), 69-84.

Bộ GD-ĐT (2018a). Chương trình giáo dục phổ thông - Chương trình tổng thể (Ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT).

Bộ GD-ĐT (2018b). Chương trình giáo dục phổ thông môn Sinh học (ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT).

Campbell, N. A., & Reece, J. B. (2008). Biology (8th edition). Pearson Education Benjamin Cummings, San Francisco.

Eskenazi, A., Lood, C., Wubbolts, J., Hites, M., Balarjishvili, N., Leshkasheli, L., ... & Pirnay, J. P. (2022). Combination of pre-adapted bacteriophage therapy and antibiotics for treatment of fracture-related infection due to pandrug-resistant Klebsiella pneumoniae. Nature Communications, 13(1), 1-14.

Hoàng Thị Hồng, Lê Huy Tùng (2016). Vận dụng dạy học dựa trên vấn đề trong giảng dạy môn học Kĩ thuật điện. Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội: Nghiên cứu giáo dục, 32(2), 9-14.

Lê Hoàng Bảo Ngọc (2019). Tiềm năng ứng dụng của thực khuẩn thể trong lĩnh vực nông nghiệp và an toàn thực phẩm. Tạp chí Công thương, tra cứu ngày 31/7/2019 tại https://tapchicongthuong.vn/bai-viet/tiem-nang-ung-dung-cua-thuc-khuan-the-trong-linh-vuc-nong-nghiep-va-an-toan-thuc-pham-64226.htm

O’Grady, G., Yew, E., Goh, K.P.L., & Schmidt, H. (Eds.) (2012). One-Day, One-Problem: An Approach to Problem-based Learning. Springer Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-4021-75-3

Phạm Văn Ty (chủ biên), Nguyễn Vĩnh Hà (2010). Vi sinh vật (Tài liệu chuyên Sinh học, Trung học phổ thông). NXB Giáo dục Việt Nam.

Santharooban, S., & Premadasa, P. G. (2015). Development of an information literacy model for problem based learning. Annals of Library and Information Studies (ALIS), 62(3), 138-144.

Thakur, P., Dutt, S., & Chauhan, A. (2018). Problem Based Learning Strategy for Development of Skills - A Review. Journal of Educational Technology, 15(1), 53-62.

Văn Mai Hương (2016). Kĩ thuật triển khai phương pháp dạy học dựa trên vấn đề. Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt tháng 3, 170-172.

Tải xuống

Đã Xuất bản

15.01.2023

Cách trích dẫn

Nguyễn T. D. P., Đặng T. D. T., & Trần , T. T. N. (2023). Quy trình tổ chức học tập dựa trên vấn đề trong dạy học phần “Sinh học vi sinh vật - virus” (Sinh học 10). Tạp Chí Giáo dục, 22(20), 25–29. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/568

Số

Chuyên mục

Các bài báo