Năng lực cảm thụ văn học: vấn đề khái niệm và phương thức đánh giá

Các tác giả

  • Vũ Trường An Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

Tóm tắt

The 2018 General Education Curriculum identifies the Literary competency as one of the key competencies to achieve by high school students, with literary appreciation competency as a component competency. However, the concept for this competency still remains unclear, nor is the competency  described based on competency standards/assessment standards, but only some indicators of expected outcomes. This article introduces a number of definitions and perspectives on literary appreciation competency, as well as some suggestions for adaptation. The definitions introduced in this article can be used as a reference and basis for developing the structure, concept as well as assessment methods of the competency of Literary Appreciation, meeting the competency-based approach of the 2018 General Education Curriculum.

Tài liệu tham khảo

Abida, F. I. N. (2016). Critical Thinking Skills to Literary Works: A Method of Teaching Language through Literature. Journal of English Educators Society, 1(1). https://doi.org/10.21070/jees.v1i1.148

Ban Chấp hành Trung ương (2013). Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Bushman, J. H., & Haas, K. P. (2001). Using Young Adult Literature in the English Classroom. Merrill/Prentice Hall.

Cooper, C. (1971). Measuring Appreciation of Literature: A Review of Attempts. Research in the Teaching of English, 5(1), 5-23.

Culler, J. (1975). Structuralist Poetics. Routledge.

Dương Thị Hương (2009). Giáo trình cảm thụ văn học: Hệ đào tạo cử nhân Giáo dục tiểu học. NXB Đại học Sư phạm.

Early, M. (1960). Stages of Growth in Literary Appreciation. The English Journal, 49(3), 161-167.

Fakoya, A., & Ogunpitan, S. (2001). The English compendium 3 & 4. Lagos: Department of English, Lagos State University.

Fox, C. (1938). The method of testing literary appreciation. British Journal of Psychology, 29, 1-11.

Ghabanchi, Z., & Doost, H. A. (2011). The Relationship Between Emotional Intelligence and Literary Appreciation. Journal of International Education Research, 8(1), 41-48. https://doi.org/10.19030/jier.v8i1.6694

Lê Bá Hán, Trần Đình Sử, Nguyễn Khắc Phi (2007). Từ điển thuật ngữ Văn học. NXB Giáo dục.

Lê Phương Nga, Đặng Kim Nga (1999). Phương pháp dạy học Tiếng Việt ở tiểu học. NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.

Magulod, G. (2018). Innovative Learning Tasks in Enhancing the Literary Appreciation Skills of Students. SAGE Open, 8(4). https://doi.org/10.1177/2158244018820382

Nilsen, A., & Donnellson, K. L. (2009). Understanding the stages of literary appreciation. In Nilsen, A., Donellson, K. L. (Eds.), Literature for today’s young adult (8th ed., pp. 10-16). Boston, MA: Shirley Santiago.

Nguyễn Trí, Nguyễn Trọng Hoàn, Giang Khắc Bình (2004). Tìm hiểu vẻ đẹp bài thơ tiểu học. NXB Giáo dục.

Nguyễn Viết Chữ (2009). Phương pháp dạy học tác phẩm văn học theo loại thể. NXB Đại học Sư phạm.

Pooley, R. C. (1935). Measuring the appreciation of literature. The English Journal, 24(8), 627-633.

Phạm Minh Diệu, Hoàng Thị Mai, Lê Thị Lan Anh, Nguyễn Đình Mai (2007). Bồi dưỡng năng lực cảm thụ văn chương cho học sinh tiểu học: Tài liệu đào tạo giáo viên tiểu học trình độ đại học. NXB Giáo dục.

Phan Trọng Luận (1983). Cảm thụ văn học và giảng dạy văn học. NXB Đại học Sư phạm.

Spiro, J. (1991). Assessing Literature: Four Papers. In Christopher Brumfit, Assessment in Literature. Macmillan Publishers Limited, pp. 16-83.

Tạ Đức Hiền, Nguyễn Việt Nga, Phạm Đức Minh (2011). Cảm thụ Văn tiểu học 4. NXB Dân trí.

Trần Mạnh Hưởng (2003). Luyện tập về cảm thụ văn học ở tiểu học. NXB Giáo dục.

Tải xuống

Đã Xuất bản

17.01.2023

Cách trích dẫn

Vũ , T. A. (2023). Năng lực cảm thụ văn học: vấn đề khái niệm và phương thức đánh giá. Tạp Chí Giáo dục, 22(23), 5–10. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/599

Số

Chuyên mục

Các bài báo