Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định chuyển đổi số trường tiểu học: nghiên cứu tại khu vực miền núi phía Bắc ở Việt Nam

Các tác giả

  • Nguyễn Thị Hồng Chuyên Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên

Tóm tắt

The aim of this study is to explore the factors affecting the digital transformation intention of some primary schools in the northern mountainous region of Vietnam as well as their significance.  A 25-item survey questionnaire was sent to 180 primary school administrators and teachers in the northern mountainous region. The results of the analysis showed that there were five factors affecting the digital transformation intention of the surveyed schools. Total variance explained given the 25 variables is 68.279%. The results of multivariate regression analysis show that all the factors had significant influence on the digital transformation intention of the primary schools, in which teachers’ digital competence topped the list. The results of the study provide policy makers and educational administrators with a better overview, thereby devising strategies, adjusting according to the priority around those five factors. At the same time, it also serves as a basis for conducting other in-depth research studies, and as a reference for readers interested in digital transformation in education.

Tài liệu tham khảo

Bharadwaj, A., El Sawy, O. A., Pavlou, P. A., & Venkatraman, N. V. (2013). Digital business strategy: toward a next generation of insights. MIS Quarterly, 471-482.

Demirkan, H., Spohrer, J. C., & Welser, J. J. (2016). Digital innovation and strategic transformation. It Professional, 18(6), 14-18.

Durão, N., Ferreira, M. J., Pereira, C. S., & Moreira, F. (2019). Current and future state of Portuguese organizations towards digital transformation. Procedia Computer Science, 164, 25-32.

Hair, J. F. (2009a). Multivariate data analysis (7th edn). Prentice Hall.

Hair, J. F. (2009b). Multivariate data analysis: A Global Perspective. Upper Saddle River: Prentice Hall.

Joseph, F., Barry, J. B., Rolph, E. A., & Rolph, E. A. (2010). Multivariate data analysis. Pearson Prentice Hall.

Kaiser, H. F. (1974). An index of factorial simplicity. Psychometrika, 39(1), 31-36.

Kim, J.-O., & Mueller, C. W. (1978). Factor analysis: statistical methods and practical issues. Beverly Hills, CA: Sage.

Mahlow, C., & Hediger, A. (2019). Digital Transformation in Higher Education-Buzzword or Opportunity? eLearn Mag., 2019(5), 13.

Nguyễn Thị Mai Hương, Bùi Thị Sen (2021). Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định thực hiện chuyển đổi số trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố Hà Nội. TNU Journal of Science and Technology, 226(18), 347-355.

Nguyen, C. T., Nguyen, V. T., & Tran, B. N. (2022). Factors affecting online teaching of primary school teachers in the Northern mountainous region of Vietnam. International Journal of Education and Social Science Research (IJESSR), 5(4), 36-51.

Rodríguez-Abitia, G., & Bribiesca-Correa, G. (2021). Assessing digital transformation in universities. Future Internet, 13(2), 52.

Tải xuống

Đã Xuất bản

06.04.2023

Cách trích dẫn

Nguyễn , T. H. C. (2023). Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định chuyển đổi số trường tiểu học: nghiên cứu tại khu vực miền núi phía Bắc ở Việt Nam. Tạp Chí Giáo dục, 23(7), 47–52. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/686

Số

Chuyên mục

Các bài báo