Các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực chuyển đổi số của giáo viên tiểu học tại tỉnh An Giang

Các tác giả

  • Nguyễn Ngọc Trang Trường Đại học Nguyễn Tất Thành
  • Nguyễn Thị Hồng Chuyên Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên

Tóm tắt

Digital transformation in education is a global and local trend today in Vietnam. However, in order to achieve the goal of digital transformation in education, primary school teachers play an important role and must have the capacity to meet the requirements of digital transformation. This article explores the factors affecting the digital transformation capacities of primary school teachers in An Giang province and determines the importance of those factors through conducting a survey with 340 primary school teachers in the province. Exploratory factor analysis and multivariate regression were used to analyze the survey results. The results show that there are five factors affecting the digital transformation capacity of teachers, in which the teacher's intention to transform digitally plays the most important role. This result can provide educational managers with a more comprehensive overview of the factors affecting the digital transformation competence of primary school teachers, thereby helping them to plan adjustment strategies and prioritize the importance of each factor. This study also provides a basis for more in-depth studies on digital transformation in primary education and serves as an important reference for researchers and education professionals.

Tài liệu tham khảo

Aditya, B. R., Ferdiana, R., & Kusumawardani, S. S. (2021). Categories for barriers to digital transformation in higher education: an analysis based on literature. International Journal of Information and Education Technology, 11(12), 658-664.

Bộ GD-ĐT (2022). Quyết định số 1282/QĐ-BGDĐT ngày 10/5/2022 ban hành Kế hoạch tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo giai đoạn 2022-2025.

Bogdandy, B., Tamas, J., & Toth, Z. (2020). Digital transformation in education during COVID-19: A case study. In 2020 11th IEEE international conference on cognitive infocommunications (CoginfoCom) (pp. 000173-000178).

Bosova, L., Chekin, A., Borisova, Y., Oleynikova, M., & Fedosov, A. (2021). Elementary school in the conditions of digital transformation of the education system. In SHS Web of Conferences (Vol. 98, p. 05023). EDP Sciences.

Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, R. E. (2009). Multivariate data analysis (7th ed.). Pearson.

Kaiser, H. F. (1974). An index of factorial simplicity. Psychometrika, 39(1), 31-36.

Kim, J. O., & Mueller, C. W. (1978). Factor analysis: Statistical methods and practical issues (Vol. 14). Sage.

Lankshear, C., & Knobel, M. (2008). Digital literacies: Concepts, policies and practices (Vol. 30). New York: Peter Lang.

Lê Phương Trường, Lâm Thành Hiển, Lê Đức Thịnh (2021). Chuyển đổi số trong giáo dục đại học: Một phân tích tại Trường Đại học Lạc Hồng. Tạp chí Giáo dục, 514, 40-46.

Lương Đình Hải (2023). Chuyển đổi số trong giáo dục giai đoạn 2020-2022: Nghiên cứu trắc lượng khoa học. Tạp chí Khoa học giáo dục Việt Nam, 19(4), 1-7.

McGarr, O., & Engen, B. K. (2022). By-passing teachers in the marketing of digital technologies: The synergy of educational technology discourse and new public management practices. Learning, Media and Technology, 47(4), 440-455.

Nguyễn Tấn Đại, Pascal Marquet (2018). Năng lực công nghệ số đáp ứng nhu cầu xã hội: Các mô hình quốc tế và hướng tiếp cận tại Việt Nam. Tạp chí Khoa học xã hội Thành phố Hồ Chí Minh, 244(12), 23-39.

Oliveira, K. K. d. S., & de SOUZA, R. A. (2022). Digital transformation towards education 4.0. Informatics in Education, 21(2), 283-309.

Papi, C. (2012). Causes et motifs du non-usage de ressources numériques. Logiques d’usage des étudiants en formation initiale. Recherches & Éducations, 6, 127-142.

Parlak, B. (2017). Dijital çağda eğitim: Olanaklar ve uygulamalar üzerine bir analiz. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 22(Kayfor 15 Özel Sayısı), 1741-1759.

Taherdoost, H., Sahibuddin S. & Jalaliyoon N. (2014). Exploratory factor analysis; concepts and theory. WSEAS.

Tải xuống

Đã Xuất bản

20.08.2023

Cách trích dẫn

Nguyễn , N. T., & Nguyễn , T. H. C. (2023). Các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực chuyển đổi số của giáo viên tiểu học tại tỉnh An Giang. Tạp Chí Giáo dục, 23(16), 46–51. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/850

Số

Chuyên mục

Các bài báo

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả