Quy trình phát triển chương trình nhà trường và việc thực hiện ở một số trường trung học cơ sở tại Hà Nội

Các tác giả

  • Nguyễn Thị Quỳnh Trường Đại học Thủ đô Hà Nội

Tóm tắt

Curriculum development is an integral competence and professional activity for the teaching staff in the current implementation of the 2018 General Education Program. The article analyzes the school program development process with the basic steps including: identifying needs and analyzing current programs, setting goals, designing programs, implementing programs, evaluating and adjusting programs, with the emphasis on the role of managers, specialized departments, teachers as well as educational stakeholders inside and outside the school. However, the survey on school program development activities at some junior high schools in Hanoi at present shows that this task has not been addressed with sufficient guidance, and the implementation of the school program development process was being hindered with confusion, inconsistency and planning. Therefore, it is necessary to propose management measures to improve the effectiveness of school program development activities in response to the 2018 General Education Program.

Tài liệu tham khảo

Bộ GD-ĐT (2018). Chương trình giáo dục phổ thông - Chương trình tổng thể (ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT).

Brady, L. (1995). School-based curriculum development and the national curriculum: Can they coexist? Curriculum and Teaching, 10(1), 47-54.

Gopinathan, S., & Deng, Z. (2006). Fostering school-based curriculum development in the context of new educational initiatives in Singapore. Planning and Changing, 37(1&2) 93-110.

Lương Việt Thái (2017). Một số vấn đề về phát triển chương trình giáo dục nhà trường. Tạp chí Khoa học giáo dục, 138, 12-15.

Lý Thanh Loan (2020). Thực trạng phát triển chương trình giáo dục kĩ năng sống dựa vào cộng đồng cho trường phổ thông dân tộc bán trú cấp trung học cơ sở. Tạp chí Giáo dục, 485, 6-12.

Nguyễn Đức Chính (2014). Tổng quan các công trình nghiên cứu về phát triển chương trình nhà trường Tạp chí Khoa học Quản lí giáo dục, 4, 46-54.

Nguyễn Đức Chính (2015). Phát triển chương trình giáo dục. NXB Giáo dục Việt Nam.

Nguyễn Văn Khôi (2011). Phát triển chương trình giáo dục. NXB Đại học Sư phạm.

Nguyễn Vũ Bích Hiền (chủ biên, 2015). Phát triển và quản lí chương trình giáo dục. NXB Đại học Sư phạm.

Oliva, P. F. (2005). Xây dựng chương trình học (Developing the Curriculum) (Nguyễn Kim Dung dịch). NXB Giáo dục.

Quốc hội (2019). Luật Giáo dục. Luật số 43/2019/QH14, ngày 14/6/2019.

Trần Thanh Bình, Phan Tấn Chí (2014). Năng lực quản lí và phát triển chương trình giáo dục ở trung học phổ thông. Bộ GD-ĐT. Dự án Phát triển giáo dục trung học phổ thông giai đoạn 2.

Tải xuống

Đã Xuất bản

06.04.2023

Cách trích dẫn

Nguyễn , T. Q. . (2023). Quy trình phát triển chương trình nhà trường và việc thực hiện ở một số trường trung học cơ sở tại Hà Nội. Tạp Chí Giáo dục, 23(7), 53–58. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/687

Số

Chuyên mục

Các bài báo

Các bài báo tương tự

1 2 > >> 

Bạn cũng có thể bắt đầu một tìm kiếm tương tự nâng cao cho bài báo này.