Quy trình thiết kế, tổ chức hoạt động hình thành kiến thức mới trong dạy học môn Toán ở tiểu học nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo cho học sinh

Các tác giả

  • Hoàng Thị Ngà Trường Đại học Hải Phòng
  • Phạm Thị Thúy Phương Trường Tiểu học Đằng Hải, thành phố Hải Phòng
  • Mai Thị Hường Trường Tiểu học An Hưng, thành phố Hải Phòng

Tóm tắt

The activities of forming new knowledge have an important status and role in the structure of the lesson according to the 2018 General Education Program. These activities can be organized in various ways, contributing to the development of learners' competencies. The article clarifies the concept and characteristics of  knowledge formation activities, their role in developing students' problem-solving and creative capacities in teaching Mathematics at primary schools. Accordingly, the article proposes the procedure of designing and organizing these activities in teaching Mathematics at primary schools to develop problem solving and creativity competencies for pupils, accompanied with illustrative examples. These findings are expected to help teachers to exploit different ways of organizing knowledge formation activities in order to develop learners' capacity.

Tài liệu tham khảo

Bernd Meier, Nguyễn Văn Cường (2014). Lí luận dạy học hiện đại - cơ sở đổi mới mục tiêu, nội dung và phương pháp dạy học. NXB Đại học Sư phạm.

Bộ GD-ĐT (2018). Chương trình giáo dục phổ thông - Chương trình tổng thể (ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT, ngày 26/11/2018 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT).

Bộ GD-ĐT (2021). Công văn số 2345/BGDĐT-GDTH ngày 7/6/2021 về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường cấp tiểu học.

Đặng Thị Thu Huệ (2019). Dạy học môn Toán theo hướng phát triển năng lực sáng tạo cho học sinh trung học cơ sở. Luận án tiến sĩ Khoa học giáo dục, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam.

Niss, M., & Hojgaard, T. (2019). Mathematical competencies revisited. Educational Studies in Mathematics, 102, 9-28.

Nguyễn Anh Tuấn (2003). Bồi dưỡng năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề cho học sinh trung học cơ sở trong dạy học khái niệm toán học (thể hiện qua một số khái niệm đại số ở trung học cơ sở). Luận án tiến sĩ Khoa học giáo dục, Viện Khoa học Giáo dục.

Nguyễn Bá Kim (2015). Phương pháp dạy học môn Toán. NXB Đại học Sư phạm.

Nguyễn Ngọc Hà, Nguyễn Văn Thái Bình (2020). Phát triển năng lực giải quyết vấn đề toán học trong dạy học giải phương trình bằng phương pháp vectơ ở trường trung học phổ thông. Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt kì 1 tháng 5, 98-104.

Trần Ngọc Lan (2012). Giáo trình thực hành phương pháp dạy học Toán ở tiểu học. NXB Đại học Sư phạm.

Vũ Quốc Chung (2019). Thiết kế bài soạn môn Toán phát triển năng lực học sinh tiểu học. NXB Đại học Sư phạm.

Wu, M. L. (2003). The application of Item Response Theory to measure problem-solving proficiencies. The University of Melbourne, Melbourne.

Tải xuống

Đã Xuất bản

20.08.2023

Cách trích dẫn

Hoàng , T. N., Phạm , T. T. P., & Mai , T. H. (2023). Quy trình thiết kế, tổ chức hoạt động hình thành kiến thức mới trong dạy học môn Toán ở tiểu học nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo cho học sinh . Tạp Chí Giáo dục, 23(16), 1–7. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/843

Số

Chuyên mục

Các bài báo

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả