Thiết kế chủ đề tích hợp nhằm phát triển năng lực vận dụng kiến thức, kĩ năng cho học sinh đầu cấp tiểu học

Các tác giả

  • Hoàng Thị Ngà Trường Đại học Hải Phòng
  • Phạm Thị Ánh Hồng Trường Đại học Hải Phòng
  • Nguyễn Thị Minh Huệ Trường Tiểu học Thủy Triều, thành phố Hải Phòng
  • Phạm Thanh Huyền Trường Tiểu học Trần Văn Ơn, thành phố Hải Phòng

Tóm tắt

The trend of Integrated teaching has been implemented at all educational levels these days. Integrating knowledge areas within a subject or across different subjects into one topic contributes to creating connections between teaching contents, helping students mobilize knowledge and skills from many different fields to solve practical problems, thereby developing necessary competencies. This research study aims to develop a design process and propose integrated topics to develop the competency to apply learnt knowledge and skills for early elementary school students. Hopefully, the proposed process will help elementary school teachers apply into specific pedagogical situations to design appropriate integrated teaching topics and organize effective integrated learning, thereby improving the quality of teaching and education in schools.

Tài liệu tham khảo

Berestneva, O., Marukhina, O., Benson, G., & Zharkova, O. (2015). Students’ competence assessment methods. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 166, 296-302. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.12.527

Bộ GD-ĐT (2018a). Chương trình giáo dục phổ thông - Chương trình tổng thể (ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT - BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT).

Bộ GD-ĐT (2018b). Chương trình giáo dục phổ thông môn Tự nhiên và Xã hội (ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT - BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT).

Bộ GD-ĐT (2018c). Tài liệu tập huấn dạy học tích hợp ở trường tiểu học. NXB Đại học Sư phạm.

Bransford, J. D., Brown, A. L., & Cocking, R. R. (2000). How people learn. Washington, DC: National Academy Press.

Đỗ Hương Trà, Nguyễn Văn Biên, Trần Khánh Ngọc (2015). Dạy học tích hợp phát triển năng lực học sinh (tập 1, 2). NXB Đại học Sư phạm.

Haatainen, O., Turkka, J., & Aksela, M. (2021). Science teachers’ perceptions and self-efficacy beliefs related to integrated science education. Education Sciences, 11(6). https://doi.org/10.3390/educsci11060272

Marini, A. E., & McDougall, D. (1998). Assessment of classroom learning. Calgary: Detselig Enterprises.

Nguyễn Thị Thanh, Hoàng Thị Phương, Trần Trung Ninh (2014). Phát triển năng lực vận dụng kiến thức cho học sinh thông qua việc vận dụng lí thuyết kiến tạo vào việc dạy học Hóa học. Tạp chí Giáo dục, 342, 53-59.

Nguyễn Văn Cường (2017). Dạy học tích hợp, liên môn và phát triển chương trình dạy học. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 62(9), 20-26.

Roegiers, X. (1996). Khoa sư phạm tích hợp hay làm thế nào để phát triển các năng lực ở nhà trường (người dịch: Đào Trọng Nguyên, Nguyễn Ngọc Nhị). NXB Giáo dục.

Trần Thị Thanh Thủy (chủ biên), Nguyễn Công Khanh, Nguyễn Văn Ninh, Nguyễn Mạnh Hưởng, Bùi Xuân Anh, Lưu Thị Thu Hà (2016). Dạy học tích hợp phát triển năng lực học sinh (Quyển 2). NXB Đại học Sư phạm.

Vũ Thị Thu Hoài, Nguyễn Thị Dung (2021). Xây dựng tiêu chí đánh giá năng lực vận dụng kiến thức, kĩ năng của học sinh thông qua dạy học phần “Halogen” (Hóa học 10). Tạp chí Giáo dục, 511, 24-29.

Tải xuống

Đã Xuất bản

24.02.2024

Cách trích dẫn

Hoàng , T. N., Phạm , T. Ánh H., Nguyễn , T. M. H., & Phạm , T. H. (2024). Thiết kế chủ đề tích hợp nhằm phát triển năng lực vận dụng kiến thức, kĩ năng cho học sinh đầu cấp tiểu học. Tạp Chí Giáo dục, 24(3), 7–12. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/1449

Số

Chuyên mục

Các bài báo

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả