Định hướng biên soạn bài tập hóa học nhằm phát triển năng lực tìm hiểu thế giới tự nhiên cho học sinh: Trường hợp dạy học chương "Tốc độ phản ứng hóa học" lớp 10

Các tác giả

  • Phạm Ngọc Tuấn Trường Trung học phổ thông Nguyễn Thị Minh Khai, Thành phố Hồ Chí Minh;
  • Phạm Thị Hải Yến Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

Tóm tắt

In the new Vietnamese general education curriculum in 2018, Chemistry aims to form and develop specific competences for students. In particular, competence for understanding the natural world from a chemical perspective helps students know about natural phenomena and apply chemical knowledge to explain the phenomena. Chemistry exercises are one of the important tools to assess students’ competence development. In this research, we aim towards compiling grade 10 chemistry exercises to develop competence of understanding the natural world from a chemical perspective for students during teaching the chapter “Chemical reaction rate” at high school. The initial research results show that the Chemistry exercise system is effective according to set goals.

Tài liệu tham khảo

Bộ GD-ĐT (2018a). Chương trình giáo dục phổ thông - Chương trình tổng thể (ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/BTT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT).

Bộ GD-ĐT (2018b). Chương trình giáo dục phổ thông môn Hoá học (ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/BTT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT).

Đảng Cộng sản Việt Nam (2021). Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XIII ngày 01/02/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Nguyễn Công Khanh (2014). Kiểm tra đánh giá trong giáo dục. NXB Đại học Sư phạm.

Nguyễn Cương (2007). Phương pháp dạy học hoá học ở trường phổ thông và đại học. NXB Giáo dục.

Nguyễn Hoàng Huy, Phan Đồng Châu Thuỷ (2020). Thiết kế và sử dụng các thí nghiệm cho câu lạc bộ hoá học nhằm phát triển năng lực tìm hiểu thế giới tự nhiên cho học sinh lớp 10 Trường Trung học phổ thông Ngô Quyền, Thành phố Hồ Chí Minh. Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, 17(11), 1984-1995.

Nguyễn Ngọc Duy, Nguyễn Thị Diệu Linh, Vi Hữu Việt (2022). Xây dựng hệ thống bài tập phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo cho học sinh trong dạy học Hóa học phần “Phi kim” ở trung học phổ thông. Tạp chí Giáo dục, 22(8), 13-18.

Nguyễn Quang Uẩn (chủ biên, 2007). Tâm lí học đại cương. NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.

Nguyễn Thị Phượng Liên (2020). Biên soạn và sử dụng bài tập tự học phần hoá học đại cương nhằm bồi dưỡng năng lực tự học cho học sinh trung học phổ thông. Luận án tiến sĩ Khoa học Giáo dục, Trường Đại học Vinh.

Nguyễn Xuân Trường (2005). Giáo trình bài tập hoá học ở trường phổ thông. NXB Đại học Sư phạm.

Trịnh Lê Hồng Phương, Phạm Thị Hương (2019). Xây dựng thang đánh giá năng lực vận dụng kiến thức hoá học vào thực tiễn của học sinh trường trung học phổ thông. Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, 16(11), 693-708.

Vũ Thị Thu Hoài, Dương Nữ Khánh Linh, Nguyễn Minh Ngọc (2019). Sử dụng Webquest trong dạy học dự án nghiên cứu sự có mặt của Clo trong nước sinh hoạt (Hóa học 10) nhằm phát triển năng lực tìm hiểu thế giới tự nhiên cho học sinh. Tạp chí Giáo dục, 457, 53-59.

Vũ Thị Thu Hoài, Hoàng Thị Hiếu (2021). Use case exercises to develop the capacity to learn the natural world in the view of chemistry for students in teaching about nitrogen and alliance elements. Journal of Science Educational Science, 66(4E), 182-192). https://doi.org/10.18173/2354-1075.2021-0199

Đã Xuất bản

20.07.2023

Cách trích dẫn

Phạm , N. T., & Phạm , T. H. Y. (2023). Định hướng biên soạn bài tập hóa học nhằm phát triển năng lực tìm hiểu thế giới tự nhiên cho học sinh: Trường hợp dạy học chương "Tốc độ phản ứng hóa học" lớp 10. Tạp Chí Giáo dục, 23(số đặc biệt 7), 71–75. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/875

Số

Chuyên mục

Các bài báo