Tính logic - nghệ thuật tài hoa trong Truyện Kiều của Nguyễn Du

Các tác giả

  • Nguyễn Đình Tùng Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh
  • Phạm Thị Oanh Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh

Tóm tắt

Nguyen Du's The Tale of Kieu is a poetic masterpiece from Vietnamese literature. Many studies have evaluated the values of The Tale of Kieu in general and the art of words in The Tale of Kieu in particular. Studying the logicalness in Nguyen Du's The Tale of Kieu will show some verses or stanzas that satisfy the rules of logic. Many verses or stanzas in The Tale of Kieu have a logical structure of conjunction, inclusive disjunction, exclusive disjunction and implication. Many sentences are judge general affirmative statements, particular affirmations, general negations. The arguments (dialogues) of the characters satisfy the rules of inference such as modus ponens, modus tollens, inference, drawing particular from the general, or other more complex rules. The laws of thinking such as the law of identity, the law of the prohibition of contradiction, the law of anti-centralism, and the law of sufficient reason can all be found in Kieu's sentences as examples. The way to understand a problem in the literature is through the classics, perhaps said to correspond to similar inferences or billions of logical inferences. Nguyen Du's The Tale of Kieu often use classics, so reading The Tale of Kieu often requires a similar reasoning in order to understand expressive meaning. This article will contribute an evaluation aspect of The Tale of Kieu in terms of logic.

Tài liệu tham khảo

Bùi Văn Năm (2016). Ý nghĩa nghệ thuật của các từ nối “thì, mà, là” trong Truyện Kiều của Nguyễn Du. Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Tân Tạo, 1(1), 50-54.

Hoàng Phê (2007). Tuyển tập ngôn ngữ học. NXB Đà Nẵng.

Huỳnh Thanh Triều (2013). Logic trong ngôn ngữ. Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, 52, 133-140.

Lê Văn Hoè (1952). Truyện Kiều chú giải. NXB Văn học.

Nguyễn Đức Dân (1996). Logic và Tiếng Việt. NXB Giáo dục.

Võ Minh Hải (2021). Nghệ thuật sử dụng ngữ liệu văn hóa trong Truyện Kiều. Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Đà Lạt, 11(2), 87-103.

Vũ Thị Nga (2020). Nghiên cứu về mối liên hệ giữa ngôn ngữ và tư duy logic. Tạp chí Công thương, 20, 167-171.

Đã Xuất bản

28.09.2023

Cách trích dẫn

Nguyễn , Đình T., & Phạm , T. O. (2023). Tính logic - nghệ thuật tài hoa trong Truyện Kiều của Nguyễn Du. Tạp Chí Giáo dục, 23(đặc biệt 8), 43–49. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/973

Số

Chuyên mục

Các bài báo