Phân tích chính sách tự chủ đại học Việt Nam từ góc nhìn của Lí thuyết quản lí công mới (New Public Management - NPM)

Các tác giả

  • Phạm Hùng Hiệp Trường Đại học Thành Đô/ Nhóm Nghiên cứu Khoa học Giáo dục và Chính sách - Đại học Quốc gia Hà Nội
  • Phan Thị Thanh Thảo Trường Đại học Thành Đô/ Trường Cao đẳng Greenwich, Australia
  • Phạm Thị Oanh Trường Đại học Thành Đô
  • Vũ Minh Huyền Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội
  • Đỗ Kim Dung Trường Đại học Hùng Vương, Phú Thọ

Tóm tắt

This study examines the university autonomy policies in Vietnam over the past three decades through the lens of the New Public Management (NPM) theory. Using the document analysis method, the authors discovered that the current university autonomy legislation in Vietnam has adopted NPM in four aspects: (1) marketization and privatization; (2) budgetary reform; (3) autonomy, accountability, and performance; and (4) governance model renovation. In addition, a comparison was made to some developed countries that have also implemented NPM in their higher education reform. On the basis of the empirical findings, the author has proposed the research and use of the NPM theory in the process of continuing to improve policies on university autonomy in Vietnam.

Tài liệu tham khảo

Bộ GD-ĐT (2010). Quyết định số 4138/QĐ-BGDĐT ngày 20/9/2010 Phê duyệt đề án xây dựng và phát triển hệ thống kiểm định chất lượng giáo dục đối với Giáo dục đại học và Trung cấp chuyên nghiệp giai đoạn 2011-2020. https://moet.gov.vn/content/vanban/Lists/VBDH/Attachments/1895/tt2776_4138-QD.rar

Bộ GD-ĐT (2017). Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 ban hành quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Thong-tu-36-2017-TT-BGDDT-quy-che-cong-khai-co-so-giao-duc-thuoc-he-thong-giao-duc-quoc-dan-368000.aspx

Bowen, G. A. (2009). Document Analysis as a Qualitative Research Method. Qualitative Research Journal, 9(2), 27-40. https://doi.org/10.3316/QRJ0902027

Broucker, B., & Wit, K. de. (2015). New public management in higher education. In The Palgrave international handbook of higher education policy and governance (pp. 57-75). Springer.

Chau, Q., Dang, B. L., & Nguyen, X. A. (2020). Patterns of Ownership and Management in Vietnam’s Private Higher Education: An Exploratory Study. Higher Education Policy, 1-23. https://doi.org/10.1057/s41307-020-00199-6

Chính phủ (1993). Nghị định số 97/CP ngày 10/12/1993 về việc thành lập Đại học Quốc gia Hà Nội. https://vnu.edu.vn/home/countvb.asp?path=/upload/vanban/2011/07/08/Nghi-dinh-97-CP-10-12-1993.PDF&intid=871

Chính phủ (1994a). Nghị định số 30/CP ngày 04/4/1994 về việc thành lập Đại học Huế. https://vanban.chinhphu.vn/default.aspx?pageid=27160&docid=2067

Chính phủ (1994b). Nghị định số 31/CP ngày 04/4/1994 về việc thành lập Đại học Thái Nguyên. https://vanban.chinhphu.vn/default.aspx?pageid=27160&docid=2069

Chính phủ (1994c). Nghị định số 32/CP ngày 04/4/1994 về việc thành lập Đại học Đà Nẵng. https://vanban.chinhphu.vn/default.aspx?pageid=27160&docid=2040

Chính phủ (1995). Nghị định số 16/CP ngày 27/01/1995 về việc thành lập Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. https://vanban.chinhphu.vn/default.aspx?pageid=27160&docid=2604

Chính phủ (1997). Nghị quyết số 90/CP ngày 21/8/1997 về Phương hướng và chủ trương xã hội hóa các hoạt động giáo dục, y tế, văn hóa. https://vanban.chinhphu.vn/default.aspx?pageid=27160&docid=3383

Chính phủ (2005). Nghị quyết số 14/2005/NQ-CP ngày 02/11/2005 về Đổi mới cơ bản và toàn diện giáo dục đại học Việt Nam giai đoạn 2006-2010. https://chinhphu.vn/default.aspx?pageid=27160&docid=14954

Chính phủ (2006). Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 Quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập. https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=15218

Chính phủ (2014). Nghị quyết số 77/NQ-CP ngày 24/10/2014 về thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động đối với các cơ sở giáo dục đại học công lập giai đoạn 2014-2017. https://vanban.chinhphu.vn/default.aspx?pageid=27160&docid=177020

Chính phủ (2015a). Nghị định số 73/2015/NĐ-CP ngày 25/10/2015 Quy định tiêu chuẩn phân tầng, khung xếp hạng và tiêu chuẩn xếp hạng cơ sở giáo dục đại học. https://vanban.chinhphu.vn/default.aspx?pageid=27160&docid=181353

Chính phủ (2015b). Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 Quy định về cơ chế thu, quản lí học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021. https://vanban.chinhphu.vn/default.aspx?pageid=27160&docid=181665

Chính phủ (2015c). Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 Quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập. https://vanban.chinhphu.vn/default.aspx?pageid=27160&docid=179065

Chính phủ (2017). Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 Quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục. https://vanban.chinhphu.vn/default.aspx?pageid=27160&docid=189520

Chính phủ (2019). Nghị định số 99/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục Đại học. https://vanban.chinhphu.vn/default.aspx?pageid=27160&docid=198740

Chính phủ (2021a). Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 Quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập. https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=203429

Chính phủ (2021b). Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 Quy định về cơ chế thu, quản lí học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo. https://vanban.chinhphu.vn/default.aspx?pageid=27160&docid=203950

Dalglish, S. L., Khalid, H., & McMahon, S. A. (2020). Document analysis in health policy research: The READ approach. Health Policy and Planning, 35(10), 1424-1431. https://doi.org/10.1093/heapol/czaa064

Do, H. T. H., & Mai, A. N. (2022). Policies on university autonomy in Vietnam. Journal of Further and Higher Education, 46(5), 575-585. https://doi.org/10.1080/0309877x.2021.1986475

Ferlie, E., Fitzgerald, L., & Pettigrew, A. (1996). The new public management in action. Oxford University Press.

Hayden, M., & Thiep, L. Q. (2007). Institutional autonomy for higher education in Vietnam. Higher Education Research & Development, 26(1), 73-85. https://doi.org/10.1080/07294360601166828

Konyuba, H. (2018). Incorporation of National Universities in Japan Under New Public Management. In J. C. Shin (Ed.), Higher Education Governance in East Asia: Transformations under Neoliberalism (pp. 21-36). Springer Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-13-2469-7_2

Le, T. T., Nguyen, T. L., Trinh, M. T., Nguyen, M. H., Nguyen, M. P. T., & Pham, H. H. (2021). Adopting the Hirschman–Herfindahl Index to estimate the financial sustainability of Vietnamese public universities. Humanities and Social Sciences Communications, 8(1), 1-10.

Lorenz, C. (2012). If you’re so smart, why are you under surveillance? Universities, neoliberalism, and new public management. Critical Inquiry, 38(3), 599-629. https://doi.org/10.1086/664553

McLaughlin, K., Osborne, S. P., Ferlie, E., & Osborne, S. (2002). New public management: Current trends and future prospects. Psychology Press.

Minh Châu (2017). GS Phạm Phụ: Tự chủ đại học không chỉ là tự chủ về tài chính. https://vnuhcm.edu.vn/su-kien_33356864/gs-pham-phu-tu-chu-dai-hoc-khong-chi-la-tu-chu-ve-tai-chinh/3838346864.html

Pham, H. H., & Vu, H. M. (2019). Financing Vietnamese Higher Education: From a Wholly Government-Subsidized to a Cost-Sharing Mechanism. In Nguyen N., Tran L. (eds) Reforming Vietnamese Higher Education. Education in the Asia-Pacific Region: Issues, Concerns and Prospects (Vol. 50, pp. 75-90). Springer. https://doi.org/10.1007/978-981-13-8918-4_5

Pham, T. N., & Goyette, K. (2019). Higher Education Governance in Vietnam: Statism Versus Institutional Autonomy. In D. S. L. Jarvis & K. H. Mok (Eds.), Transformations in Higher Education Governance in Asia: Policy, Politics and Progress (pp. 197-212). Springer Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-13-9294-8_10

Quốc hội (2012). Luật Giáo dục đại học. Luật số 08/2012/QH13, ban hành ngày 18/6/2012.

Quốc hội (2015). Luật Ngân sách nhà nước. Luật số 83/2015/QH13, ban hành ngày 25/6/2015.

Quốc hội (2018). Luật Giáo dục đại học sửa đổi. Luật số 34/2018/QH14, ban hành ngày 19/11/2018.

Santa-Ramirez, S. (2023). A historical snapshot of Latinx student activism from the 1960s to 1990s: A university archival analysis. Journal of Hispanic Higher Education, 22(1), 46-59. https://doi.org/10.1177/15381927211008681

Schimank, U., & Lange, S. (2009). Germany: A Latecomer to New Public Management. In C. Paradeise, E. Reale, I. Bleiklie, & E. Ferlie (Eds.), University Governance: Western European Comparative Perspectives (pp. 51-75). Springer Netherlands. https://doi.org/10.1007/978-1-4020-9515-3_3

Thủ tướng Chính phủ (1993). Quyết định số 240-TTg ngày 24/5/1993 về việc ban hành quy chế đại học tư thục. https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Quyet-dinh-240-TTg-Quy-che-Dai-hoc-tu-thuc-38578.aspx

Tolofari, S. (2005). New public management and education. Policy Futures in Education, 3(1), 75-89. https://doi.org/10.2304/pfie.2005.3.1.11

Wach, E., & Ward, R. (2013). Learning about qualitative document analysis. https://opendocs.ids.ac.uk/opendocs/

bitstream/handle/20.500.12413/2989/PP%20InBrief%2013%20QDA%20FINAL2.pdf?sequence=4&isAllowed=y

World Bank (2020). Improving the Performance of Higher Education in Vietnam: Strategic Priorities and Policy Options.

Tải xuống

Đã Xuất bản

17.06.2023

Cách trích dẫn

Phạm , H. H., Phan , T. T. T., Phạm , T. O., Vũ , M. H., & Đỗ , K. D. (2023). Phân tích chính sách tự chủ đại học Việt Nam từ góc nhìn của Lí thuyết quản lí công mới (New Public Management - NPM). Tạp Chí Giáo dục, 23(12), 34–40. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/797

Số

Chuyên mục

Các bài báo

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

1 2 > >>