Xây dựng khung năng lực tự học của học sinh tiểu học trong dạy học môn Toán theo mô hình Dạy học kết hợp

Các tác giả

  • Lê Thị Thùy Linh Học viên cao học lớp K31, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
  • Đỗ Thị Phương Thảo Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Tóm tắt

Currently, self-study activities play a very important role because self-study activities help students promote their positivity, initiative and creativity; practise problem-solving and problem-solving skills. Therefore, in order to achieve the optimal effect of self-study through the Internet, a blended learning model was born - a combination of traditional teaching and online teaching. The research proposes a framework of self-study competence of primary school students in teaching Mathematics according to the Blended learning model, including 4 components and 8 criteria. On the basis of analyzing the advantages and disadvantages of the blended learning model when applied to teaching primary school students in Vietnam, the article will provide a framework for assessing students' competence to self-study Mathematics. The construction of this self-study competence framework aims to contribute to improving the quality of teaching Mathematics in primary schools, developing students' self-study competence effectively, meeting new requirements on teaching and learning method today.

Tài liệu tham khảo

Alammary, A., Sheard, J., & Carbone, A. (2014). Blended learning in higher education: Three different design approaches. Australasian Journal of Educational Technology, 30(4), 440-454. https://doi.org/10.14742/ajet.693

Bộ GD-ĐT (2018a). Chương trình giáo dục phổ thông - Chương trình tổng thể (ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT).

Bộ GD-ĐT (2018b). Chương trình giáo dục phổ thông môn Toán (ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT).

Driscoll, M., (2002). Blended learning: Let’s get beyond the hype. IBM Global Services.

Hornby, A. S. (2010). Oxford Advanced learner’s dictionary. London: Oxford University Press.

Nguyễn Cảnh Toàn (2001). Quá trình dạy - Tự học. NXB Giáo dục.

Nguyễn Cảnh Toàn (2002). Học và dạy cách học. NXB Đại học Sư phạm.

Nguyễn Quốc Vũ, Lê Thị Minh Thanh (2017). Áp dụng mô hình lớp học đảo ngược dạy kĩ thuật số nhằm phát triển năng lực tư duy sáng tạo cho sinh viên. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh, 14(1), 16-28.

Nguyễn Thế Dũng, Lê Thị Mỹ Nương (2017). Đề xuất quy trình dạy học thực hành Tin học đại cương dựa trên mô hình B-Learning. Tạp chí Khoa học và Giáo dục Trường Đại học Sư phạm Huế, 4(44), 63-71.

Nguyễn Văn Đại, Đào Thị Việt Anh (2019). Xây dựng khung năng lực tự học của học sinh trung học phổ thông trong dạy học Hóa học theo mô hình Blended learning. Tạp chí Giáo dục, 458, 45-50.

Oliver, M., & Trigwell, K. (2005). Can ‘blended learning’ be redeemed? E-learning and Digital Media, 2(1), 17-26.

Staker, H., & Horn, M. B. (2012). Classifying K-12 blended learning. San Mateo, CA: Innosight Institute.

Trần Trung, Đặng Xuân Cương, Nguyễn Văn Hồng, Nguyễn Danh Nam (2011). Ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông vào dạy học môn Toán ở trường phổ thông. NXB Giáo dục Việt Nam.

Walters, B., (2008). Blended learning-classroom with on-line. The CALSCA Online Magazine.

Đã Xuất bản

28.09.2023

Cách trích dẫn

Lê , T. T. L., & Đỗ , T. P. T. (2023). Xây dựng khung năng lực tự học của học sinh tiểu học trong dạy học môn Toán theo mô hình Dạy học kết hợp . Tạp Chí Giáo dục, 23(đặc biệt 8), 79–83. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/984

Số

Chuyên mục

Các bài báo

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả