Sử dụng thí nghiệm theo hướng khám phá trong dạy học bài “Acetic acid” - môn Khoa học tự nhiên lớp 8 nhằm phát triển năng lực tìm hiểu tự nhiên cho học sinh trung học cơ sở

Các tác giả

  • Thái Hoài Minh Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh
  • Phan Nhật Nam Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

Tóm tắt

Inquiry-based learning, especially when using experiment, brings many benefits to students in learning natural sciences. Through the process of inquiry, students have numerous opportunities to develop their nature inquiry competence, as well as enhance their skills in experimental practice, problem-solving, and critical thinking. The article proposes a framework for designing experiments and their use in teaching activities that incorporate inquiry-based learning using experiments in Natural Science subject. This framework is based on Margus Pedaste's inquiry-based learning model and Rezba's levels of inquiry. The pedagogical experimental results with 100 students in the lesson on acetic acid demonstrate the feasibility and effectiveness of developing students' natural inquiry competences when applying the proposed framework.

Tài liệu tham khảo

Bộ GD-ĐT (2018). Chương trình giáo dục phổ thông môn Khoa học tự nhiên (ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT).

Bùi Thị Ngọc Linh, Trương Thị Mỹ Quỳnh, Đoàn Thị Minh Hiền, Phạm Lê Hải Yến, Trần Ngọc Quỳnh (2020). Tiềm năng của thí nghiệm trong dạy học sinh theo định hướng phát triển năng lực người học. Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, 17(11), 1996-2008.

Harlen, W. (2012). With the support of background resources for implementing inquiry in science and mathematics at school Inquiry in Science Education Inquiry in Science Education Resources for Implementing Inquiry in Science and Mathematics at School. www.fIbonaccI-projEct.Eu

Keselman, A. (2003). Supporting inquiry learning by promoting normative understanding of multivariable causality. Journal of Research in Science Teaching, 40(9), 898-921. https://doi.org/10.1002/tea.10115

Nguyễn Thị Tứ (2018, chủ biên). Tâm lí học giáo dục. NXB Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh.

Pedaste, M., Mäeots, M., Siiman, L. A., De Jong, T., Van Riesen, S. A., Kamp, E. T., Manoli, C. C., Zacharia, Z. C., & Tsourlidaki, E. (2015). Phases of inquiry-based learning: Definitions and the inquiry cycle. Educational research review. Educational Research Review, 14, 47-61. https://doi.org/10.1016/j.edurev.2015.02.003

Phạm Đình Văn, Lê Thái Minh Long (2022). Thiết kế khung kiểm tra, đánh giá năng lực nghiên cứu khoa học trong dạy học môn Khoa học tự nhiên của học sinh trung học cơ sở. Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, 19(2), 240-250.

Rezba, R. J., Auldridge, T., & Rhea, L. (1999). Teaching and learning the basic science skills: Videotape series. Office of Elementary and Middle School Instructional Services, Virginia Department of Education, PO Box, 2120, 23218-2120.

Đã Xuất bản

28.09.2023

Cách trích dẫn

Thái , H. M., & Phan , N. N. (2023). Sử dụng thí nghiệm theo hướng khám phá trong dạy học bài “Acetic acid” - môn Khoa học tự nhiên lớp 8 nhằm phát triển năng lực tìm hiểu tự nhiên cho học sinh trung học cơ sở. Tạp Chí Giáo dục, 23(đặc biệt 8), 189–195. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/1005

Số

Chuyên mục

Các bài báo

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả