Xây dựng học liệu hỗ trợ dạy học chuyên đề “Trải nghiệm thực hành hoá học” trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018

Các tác giả

  • Nguyễn Thị Hương Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh
  • Trần Hồng Tân Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh
  • Thái Hoài Minh Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

Tóm tắt

In the 2018 General Education Program, Chemistry is an elective subject that allows students to choose to study specialized topics beside the core topic. The specialized topic “Experiencing Organic Chemistry Practices” and “Experiencing Inorganic Chemistry Practices”, which focus on the practical applications of chemistry are new and challenging for both in-service and pre-service chemistry teachers. Based on the Mathematical Knowledge for Teaching (MKT) model of categorizing teachers' knowledge types for teaching, principles, processes for developing instructional materials for those two subjects are proposed. The survey results from 48 in-service and pre-service chemistry teachers indicate agreement among teachers and students regarding the content and format of the developed instructional materials.

Tài liệu tham khảo

Ball, D. L., Thames, M. H., & Phelps, G. (2008). Content knowledge for teaching: What makes it special?. Journal of Teacher Education, 59(5), 389-407.

Bộ GD-ĐT (2018a). Chương trình giáo dục phổ thông - Chương trình tổng thể (ban hành theo kèm Quyết định số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT).

Bộ GD-ĐT (2018b). Chương trình giáo dục phổ thông môn Hoá học (ban hành kèm theo Quyết định số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT).

Dương Thị Kim Oanh, Lư Thị Kim Cúc (2020). Tổ chức hoạt động học tập trải nghiệm trong dạy học môn Hoá học 11 tại các trường trung học phổ thông của Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh. Tạp chí Khoa học Giáo dục Việt Nam, 32(8), 54-59.

Leinonen, R., Haaranen, M., Kesonen, M., Koponen, M., Hirvonen, P. E., & Asikainen, M. A. (2020). Finnish Graduated Physics Teachers' Views about Their Teacher Education Program: The Disparity between the Needs and Delivery. Journal of Technology and Science Education, 10(1), 101-116.

Nixon, R. S., Toerien, R., & Luft, J. A. (2019). Knowing more than their students: Characterizing secondary science teachers’ subject matter knowledge. School Science and Mathematics, 119(3), 150-160.

Nguyễn Hoàng Huy, Phan Đồng Châu Thủy (2020). Thiết kế và sử dụng thí nghiệm cho câu lạc bộ Hoá học nhằm phát triển năng lực tìm hiểu thế giới tự nhiên cho học sinh lớp 10. Tạp chí Khoa học, 17(11), 1984-1995. https://doi.org/10.54607/HCMUE.JS.17.11.2910(2020)

Posey, L. A., Bieda, K. N., Mosley, P. L., Fessler, C. J., & Kuechle, V. A. (2019). Mathematical Knowledge for Teaching in Chemistry: Identifying Opportunities To Advance Instruction. In It’s Just Math: Research on Students’ Understanding of Chemistry and Mathematics (pp. 135-155). American Chemical Society.

Shulman, L. S. (1986). Those who understand: Knowledge growth in teaching. Educational Researcher, 15(2), 4-14.

Đã Xuất bản

20.07.2023

Cách trích dẫn

Nguyễn , T. H., Trần , H. T., & Thái , H. M. (2023). Xây dựng học liệu hỗ trợ dạy học chuyên đề “Trải nghiệm thực hành hoá học” trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Tạp Chí Giáo dục, 23(số đặc biệt 7), 345–349. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/933

Số

Chuyên mục

Các bài báo

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

1 2 > >>