Sử dụng thí nghiệm lượng nhỏ trong dạy học chủ đề "Nguyên tố nhóm VIIA" - môn Hóa học lớp 10

Các tác giả

  • Lê Thành Vĩnh Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Đinh Thiện Lý, Thành phố Hồ Chí Minh
  • Nguyễn Minh Tuấn Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Đinh Thiện Lý, Thành phố Hồ Chí Minh
  • Thái Hoài Minh Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

Tóm tắt

Microscale chemistry experiments have been extensively researched and implemented in numerous countries worldwide. These experiments involve the use of small quantities of chemicals with simple techniques and tools while still maintaining the fundamental principles of the experiment. This article investigates the effectiveness of microscale experiments when teaching the topic “Elements of group VIIA” in grade 10th chemistry classroom, according to the 2018 General Education Curriculum; through pedagogical experimentation in four classes at a private school using a mixed method, mainly qualitative. The research results indicate that using microscale experiments is both viable and effective in delivering the topic “Elements of Group VIIA”. Furthermore, this approach contributes to diversifying the ways of using experiment in teaching Chemistry.

Tài liệu tham khảo

Abdullah, M., Mohamed, N., & Ismail, Z. H. (2008). The effect of an individualized laboratory approach through microscale chemistry experimentation on students’ understanding of chemistry concepts, motivation and attitudes. Chemistry Education Research and Practice, 10(1), 53-61. https://doi.org/10.1039/b901461f

Bộ GD-DT (2018). Chương trình giáo dục phổ thông môn Hoá học (ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT).

Bradley, J. D. (2016). Achieving the aims of school practical work with microchemistry. Ajce, 6(1), 2-16.

Du Toit, C. J., Nel, S. J., Lachmann, G., Smit, J. J., & Labuschagne, J. (2004). An investigation into the use of microchemistry experiments in first-year university-level practicals. South African Journal of Chemistry, 57, 19-23.

National Council of Educational Research and Training (2018). Manual of Microscale chemistry laboratory kit For Classes XI and XII. New Delhi: National Council of Educational Research and Training.

Singh, M. M., Szafran, Z., & Pike, R. M. (1999). Microscale chemistry and green chemistry: complementary pedagogies. Journal of Chemical Education, 76(12), 1684. https://doi.org/10.1021/ed076p1684

Thái Hoài Minh, Đinh Thị Xuân Thảo (2021). Thiết kế hoạt động dạy học có sử dụng thí nghiệm lượng nhỏ trong môn Hoá học ở trường phổ thông. Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 66(4E), 171-181.

Zakaria, Z., Latip, J., & Tantayanon, S. (2012). Organic chemistry practices for undergraduates using a small lab kit. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 59, 508-514. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2012.09.307

Đã Xuất bản

20.07.2023

Cách trích dẫn

Lê , T. V., Nguyễn , M. T., & Thái , H. M. (2023). Sử dụng thí nghiệm lượng nhỏ trong dạy học chủ đề "Nguyên tố nhóm VIIA" - môn Hóa học lớp 10. Tạp Chí Giáo dục, 23(số đặc biệt 7), 57–63. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/873

Số

Chuyên mục

Các bài báo

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

1 2 > >>