Dạy học các chủ đề STEAM môn Tự nhiên và xã hội 3 nhằm phát triển năng lực vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học cho học sinh

Các tác giả

  • Nguyễn Hồng Dương Trường Đại học Hải Phòng
  • Phạm Thị Ánh Hồng Trường Đại học Hải Phòng
  • Nguyễn Thị Mến Sinh viên K21, Trường Đại học Hải Phòng
  • Bùi Thùy Linh Sinh viên K21, Trường Đại học Hải Phòng
  • Lưu Thị Quỳnh Anh Sinh viên K21, Trường Đại học Hải Phòng
  • Nguyễn Thị Quỳnh Anh Sinh viên K21, Trường Đại học Hải Phòng
  • Nguyễn Thị Hương Giang Sinh viên K21, Trường Đại học Hải Phòng

Tóm tắt

Nature and Society program emphasizes on exploiting and mobilizing students' life experiences into the learning process, enhancing experiential and interactive activities to develop such specific competencies for students as: scientific cognitive competence; competence to understand the surrounding natural and social environment; competence to apply acquired knowledge and skills. This study proposes the process of teaching STEAM topics in Nature and Society in order to develop students' competence to apply knowledge and skills learned. The proposed process is illustrated by teaching the STEAM topic “Fire prevention at home” (Nature and Society 3). The organization of teaching STEAM topics in Nature and Society in order to develop students' competence to apply knowledge and skills will create conditions for them to actively observe, analyze, and investigate the problems and actively participate in practice-related activities.

Tài liệu tham khảo

Akturk, A. A., & Demircan, O. (2017). A review of studies on STEM and STEAM education in early childhood. Ahi Evran Universitesi Kırşehir Egitim Fakultesi Dergisi (KEFAD), 18(2), 757-776.

Bộ GD-ĐT (2018). Chương trình giáo dục phổ thông môn Tự nhiên và Xã hội (ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT).

Lou, S. J., Tsai, H. Y., & Tseng, K. H. (2011). STEM Online Project Based Collaborative Learning for Female High School Students. Kaohsiung Normal University Journal, 30, 41-61.

Nguyễn Công Khanh, Đào Thị Oanh (2014). Kiểm tra và đánh giá trong giáo dục. NXB Đại học Sư phạm.

Nguyễn Thanh Nga, Tạ Thanh Trung (2021). Giáo dục STEAM và tiềm năng vận dụng quy trình tư duy thiết kế để triển khai giáo dục STEAM. Tạp chí Khoa học, 18(2), 310-320.

Nguyễn Vinh Hiển (2019). Tiếp cận dạy học STEAM trong giáo dục phổ thông hiện nay. Tạp chí Giáo dục, 459, 1-8.

Phan Thị Thanh Hội, Nguyễn Thị Thu Hằng (2018). Đánh giá năng lực vận dụng kiến thức vào thực tiễn của học sinh trong dạy học phần Sinh học Vi sinh vật - Sinh học 10. Tạp chí Giáo dục, 432, 52-56.

Yakman, G. (2008). STEAM education: An overview of creating a model of integrative education.

Đã Xuất bản

02.06.2023

Cách trích dẫn

Nguyễn, H. D., Phạm, T. Ánh H., Nguyễn, T. M., Bùi, T. L., Lưu, T. Q. A., Nguyễn, T. Q. A., & Nguyễn, T. H. G. (2023). Dạy học các chủ đề STEAM môn Tự nhiên và xã hội 3 nhằm phát triển năng lực vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học cho học sinh. Tạp Chí Giáo dục, 23(5), 54–58. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/1940

Số

Chuyên mục

Các bài báo

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

1 2 > >>