Thực trạng quản lí hoạt động bồi dưỡng giáo viên các trường trung học cơ sở tại quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ

Các tác giả

  • Nguyễn Thanh Tâm Trường Đại học Cần Thơ
  • Bùi Thị Mùi Trường Đại học Cần Thơ

Tóm tắt

Teacher training is identified as an important and indispensable task in the current context. With the approach according to the management function from planning, organizing, directing to evaluating, the article analyzes the current situation of management of teacher training activities in secondary schools in Binh Thuy district, Can Tho City. The study conducted a survey of 236 administrators and teachers at secondary schools in Binh Thuy district, Can Tho city. The results show that most of the content related to the management of teacher training activities at schools is done at a good level, but there are still some limitations that need to be overcome. The results of the situation study are the basis for proposing measures to enhance the effectiveness of the management of teacher training activities in each unit, for the purpose of improving education quality.

Tài liệu tham khảo

Ban Chấp hành Trung ương (2013). Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Borisenkov, V., Gukalenko, O., & Pustovoitov, V. (2021). Digitalization of education: trends in teacher training. In E3S Web of Conferences (Vol. 273, p. 12075). EDP Sciences.

Đinh Xuân Khoa, Phạm Minh Hùng (2018). Một số nội dung phát triển chiến lược giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu Cách mạng công nghiệp 4.0. Kỉ yếu Hội thảo “Chiến lược và kế hoạch giáo dục trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0”, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam.

Dương Anh Tuấn (2019). Thực trạng quản lí việc bồi dưỡng giáo viên trung học cơ sở đạt chuẩn nghề nghiệp ở quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội. Tạp chí Giáo dục, 458, 11-15.

Hồ Văn Thống, Nguyễn Văn Đệ, Thiều Văn Nam (2022). Nghiên cứu quy trình tổ chức hoạt động bồi dưỡng năng lực cho đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu triển khai nội dung giáo dục địa phương ở trường phổ thông. Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Đồng Tháp, 12, 19-25.

Mỵ Giang Sơn (2016). Quản lí việc phát triển chương trình đào tạo trong các trường đại học đáp ứng yêu cầu của xã hội. Tạp chí Khoa học Giáo dục, 129, 6-10.

Nguyễn Lộc (2010). Lí luận về quản lí. NXB Đại học Sư phạm.

Phí Thị Hiếu, Bùi Đức San, Nguyễn Văn Giỏi (2017). Quản lí hoạt động bồi dưỡng năng lực chuyên môn cho giáo viên trung học cơ sở ở huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ. Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Đồng Tháp, 24, 3-10.

Trần Thị Tuyết, Lê Thị Huyền Trang (2017). Bồi dưỡng giáo viên và yêu cầu quan tâm tới kinh nghiệm và đặc điểm môi trường giảng dạy của người được bồi dưỡng. Tạp chí Nghiên cứu Nước ngoài, 33(5), 131-144.

Đã Xuất bản

28.09.2023

Cách trích dẫn

Nguyễn , T. T., & Bùi , T. M. (2023). Thực trạng quản lí hoạt động bồi dưỡng giáo viên các trường trung học cơ sở tại quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ. Tạp Chí Giáo dục, 23(đặc biệt 8), 296–301. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/1032

Số

Chuyên mục

Các bài báo