Chuyển đổi số trong công tác quản lí đào tạo: Nghiên cứu tại Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh

Các tác giả

  • Đinh Văn Đệ Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh
  • Phạm Hữu Lộc Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh
  • Nguyễn Kính Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh
  • Lương Xuân Thịnh Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh
  • Nguyễn Thành Nam Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh

Tóm tắt

Digital transformation is an inevitable trend of the time. As an educational innovation fueled by the explosion of electronic cloud, artificial intelligence (AI) and Internet of Things (IoT), providing transparent new ways and optimal service for education. Digital transformation in education will build many modern educational methods; under the support of information technology, changing traditional educational activities with software, simulation technology in teaching, etc. On the basis of technology 4.0, Vietnamese education will successfully connect with world education. This article studies digital transformation in training management: remarkable results at Ly Tu Trong College in Ho Chi Minh City. This research contributes to helping schools promote their strengths and overcome their weaknesses in the digital transformation process.

Tài liệu tham khảo

Bruce Sinclair (2020). IoT Inc - ứng dụng internet vạn vật - Cơ hội để doanh nghiệp của bạn dẫn đầu trong nền kinh tế dựa trên kết quả (người dịch: Lê Minh Thông và Ngô Thị Tường Vy). NXB Thông tin và Truyền thông.

Bùi Thị Huế, Bùi Đức Thịnh, Vũ Thị Tuyết Lan (2022). Chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo: Thực trạng và Giải pháp. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam điện tử (15/08/2022). http://vjst.vn/vn/tin-tuc/6707/chuyen-doi-so-trong-giao-duc-va-dao-tao--thuc-trang-va-giai-phap.aspx

Cục Công nghệ thông tin (2021). Hội thảo chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo. https://moet.gov.vn/pages/tim-kiem.aspx?ItemID=7316

Dương Tâm (2020). Việt Nam sẽ thành nước hàng đầu về chuyển đổi số trong giáo dục. https://vnexpress.net/viet-nam-se-thanh-nuoc-hang-dau-ve-chuyen-doi-so-trong-giao-duc-4203803.html

Phạm Hữu Lộc (2021). Kế hoạch Chiến lược phát triển Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Thủ tướng Chính phủ (2020). Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 phê duyệt “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.

Windpassinger, N. (2020). Internet Vạn vật (IoT): Chuyển đổi số hay là chết (người dịch: Hồ Thị Hương Giang, Nguyễn Thị Ngân Hà). NXB Thông tin và Truyền thông.

Đã Xuất bản

28.09.2023

Cách trích dẫn

Đinh , V. Đệ, Phạm , H. L. ., Nguyễn , K., Lương , X. T. ., & Nguyễn , T. N. . (2023). Chuyển đổi số trong công tác quản lí đào tạo: Nghiên cứu tại Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh. Tạp Chí Giáo dục, 23(đặc biệt 8), 313–318. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/1035

Số

Chuyên mục

Các bài báo