Chuyển đổi số trong giảng dạy học phần Lí luận chính trị ở Trường Đại học Công nghiệp Việt - Hung: Thực trạng và khuyến nghị

Các tác giả

  • Nguyễn Thị Ánh Nguyệt Trường Đại học Công nghiệp Việt - Hung
  • Nguyễn Thị Diễm Hằng Trường Đại học Công nghiệp Việt - Hung

Tóm tắt

The fourth industrial revolution has created the continuous development of science, technology and digital transformation in education. The trend of digital transformation in education plays a great role, creating a turning point in development and opening up many new smarter, more effective and cost-effective education methods. Therefore, the content of the article focuses on clarifying what digital transformation in education is, digital transformation policies of Ministries, Sectors and schools; current situation of digital transformation application of Political Theory module at Viet-Hung University of Industry and some current issues. The research results contribute to promoting the application of digital transformation, improving training quality and fostering political theory for students of Viet-Hung University of Industry in the coming years.

Tài liệu tham khảo

Ban Bí thư (2014). Kết luận số 94-KL/TW ngày 28/3/2014 của Ban Bí thư về việc tiếp tục đổi mới việc học tập lí luận chính trị trong hệ thống giáo dục quốc dân.

Bộ Chính trị (2019). Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Bộ GD-ĐT (2022a). Quyết định số 1282/QĐ-BGDĐT ngày 10/5/2022 ban hành kế hoạch tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo giai đoạn 2022-2025 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bộ GD-ĐT (2022b). Quyết định số 4740/QĐ-BGDĐT ngày 30/12/2022 ban hành bộ chỉ số, tiêu chí đánh giá chuyển đổi số cơ sở giáo dục đại học.

Cục tin học hoá - Bộ Thông tin và Truyền thông (2023). Chuyển đổi số là gì?. https://dx.mic.gov.vn/docs/chuyen-doi-so-la-gi/

Đỗ Thị Minh Hiền (2021). Hà Nội thúc đẩy chuyển đổi số trong giáo dục. Tạp chí Cộng sản điện tử. https://www.tapchicongsan.org.vn/web/guest/hoat-ong-cua-lanh-ao-ang-nha-nuoc/-/2018/824617/ha-noi-thuc-day-chuyen-doi-so-trong-giao-duc.aspx

Đỗ Thị Ngọc Quyên (2021). Chuyển đổi số trong giáo dục: Những thách thức và nguy cơ. Tạp chí Tia sáng. https://tiasang.com.vn/-giao-duc/Chuyen-doi-so-trong-giao-duc-Nhung-thach-thuc-va-nguy-co-26836/

Khoa Lí luận chính trị - Trường Đại học Công nghiệp Việt - Hung (2023). Kế hoạch chuyển đổi số năm 2023.

Lankshear, C., & Knobel, M. (2008). Digital literacies: Concepts, policies and practices. Peter Lang Publishing.

Phạm Anh Tuấn (dịch, 2019). Chuyển đổi số (Digital Transfomation). NXB Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh.

Tô Hồng Nam (2020). Chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo: Thực trạng và giải pháp. Tạp chí Thông tin và Truyền thông. https://ictvietnam.vn/chuyen-doi-so-trong-linh-vuc-giao-duc-va-dao-tao-thuc-trang-va-giai-phap-32536.html

Thủ tướng Chính phủ (2020). Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 phê duyệt “Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.

Thủ tướng Chính phủ (2022). Quyết định số 131/QĐ-TTg ngày 25/1/2022 phê duyệt Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030”.

Trương Bảo Thanh (2022). Ứng dụng chuyển đổi số tại Học viện Chính trị khu vực I hiện nay - Thực trạng và khuyến nghị. Tạp chí Giáo dục lí luận, 344, 51-56.

Trường Đại học Công nghiệp Việt - Hung (2022). Kế hoạch số 26/KH-ĐHVH ngày 07/4/2022 về chuyển đổi số của Trường Đại học Công nghiệp Việt - Hung năm 2022, định hướng đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030.

Đã Xuất bản

28.09.2023

Cách trích dẫn

Nguyễn , T. Ánh N., & Nguyễn , T. D. H. (2023). Chuyển đổi số trong giảng dạy học phần Lí luận chính trị ở Trường Đại học Công nghiệp Việt - Hung: Thực trạng và khuyến nghị. Tạp Chí Giáo dục, 23(đặc biệt 8), 358–362. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/1046

Số

Chuyên mục

Các bài báo