Thiết kế bài tập tiếp cận PISA nhằm phát triển năng lực hoá học cho học sinh trung học phổ thông trong dạy học chuyên đề “Phân bón hoá học” (Hoá học 11)

Các tác giả

  • Nguyễn Thị Diễm Hằng Trường Đại học Vinh
  • Lê Danh Bình Trường Đại học Vinh

Tóm tắt

The 2018 General Education Program for Chemistry has been implemented for the second year. Applying the PISA assessment approach is suitable for the requirements of innovating the forms and methods of assessing the achievements of general education, in line with the trend of international integration. The article focuses on analyzing the structure of chemistry competence and comparing it with the scientific competence of PISA, thereby proposing a process to design PISA-based exercises in teaching Chemistry including 5 steps. At the same time, the article introduces illustrative examples of PISA-based exercises to develop students' chemistry competence in teaching the specialized topic “Chemical Fertilizers - Chemistry 11”. The research results serve as a useful reference for teachers and chemistry pedagogical students in the upcoming implementation of the Grade 11 Chemistry program.

Tài liệu tham khảo

Bernd Meier, Nguyễn Văn Cường (2009). Lí luận dạy học hiện đại - Một số vấn đề về đổi mới phương pháp dạy học. NXB Đại học Sư phạm.

Bộ GD-ĐT (2014). Tài liệu tập huấn PISA 2015 và các dạng câu hỏi do OECD phát hành - lĩnh vực Khoa học. Tài liệu lưu hành nội bộ.

Bộ GD-ĐT (2018). Chương trình giáo dục phổ thông môn Hoá học (ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT).

Bộ GD-ĐT (2020). Kiểm tra, đánh giá học sinh trung học phổ thông theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực môn Hoá học. Tài liệu bồi dưỡng giáo viên phổ thông cốt cán.

Dương Minh Tú, Trần Trung Ninh (2022). Xây dựng bài tập hoá học trong dạy học phần “Hợp chất hữu cơ có nhóm chức” (Hóa học 11) nhằm đánh giá năng lực vận dụng kiến thức, kĩ năng cho học sinh. Tạp chí Giáo dục, 22(24), 25-30.

Nguyễn Thị Diễm Hằng (2021). Thiết kế và sử dụng bài tập phát triển năng lực khoa học tự nhiên theo tiếp cận PISA cho học sinh trung học cơ sở. Luận án tiến sĩ Khoa học giáo dục, Trường Đại học Vinh.

Nguyễn Thị Hải Hồng, Trần Văn Nga, Nguyễn Thị Nhị (2022). Xây dựng bài tập phát triển năng lực vật lí cho học sinh trong dạy học chủ đề “Khí lí tưởng” (Vật lí 12). Tạp chí Giáo dục, 22(14), 18-23.

OECD (2019). PISA 2018 Assessment and Analytical Framework. OECD Publishing, Paris.

Trịnh Lê Hồng Phương, Lưu Thị Hồng Duyên (2015). Dùng bài tập thực nghiệm để phát triển năng lực sử dụng ngôn ngữ hóa học cho học sinh phổ thông. Tạp chí Khoa học, Trường Đại học An Giang, 8(4), 46-59.

Tải xuống

Đã Xuất bản

20.08.2023

Cách trích dẫn

Nguyễn , T. D. H., & Lê , D. B. (2023). Thiết kế bài tập tiếp cận PISA nhằm phát triển năng lực hoá học cho học sinh trung học phổ thông trong dạy học chuyên đề “Phân bón hoá học” (Hoá học 11). Tạp Chí Giáo dục, 23(16), 8–14. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/844

Số

Chuyên mục

Các bài báo