Vận dụng mô hình lớp học đảo ngược tổ chức dạy học nội dung “Vẽ cấu trúc phân tử” (Chuyên đề học tập Hóa học 10) nhằm phát triển năng lực tự học của học sinh

Các tác giả

  • Nguyễn Thị Diễm Hằng Trường Đại học Vinh

Tóm tắt

The flipped classroom model, a form of teaching organization with extensive support of information technology, has recently received heightened interest. Applying the flipped classroom model offers many advantages in creating an effective learning environment, fulfilling different learning abilities and pace; thereby, promoting self-study capacity for learners. The article focuses on analyzing and applying the flipped classroom model to organize the teaching of the content ‘sketching molecular structure’ in the topic "Chemistry and Information Technology Practice” in the Chemistry grade 10 program to promote self-study capacity for students. The research results provide chemistry teachers with more skills in organizing and teaching learning topics to meet the requirements of the 2018 General Education Program.

Tài liệu tham khảo

Bergmann, J., & Sams, A. (2012). Flip your classroom: Reach every student in every class every day. International society for technology in education.

Bộ GD-ĐT (2018a). Chương trình giáo dục phổ thông - Chương trình tổng thể (ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT).

Bộ GD-ĐT (2018b). Chương trình giáo dục phổ thông môn Hoá học (ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT).

Cao Cự Giác (chủ biên), Nguyễn Đình Độ, Đặng Thị Thuận An, Nguyễn Ngọc Tuấn, Nguyễn Xuân Hồng Quân (2022). Sách chuyên đề học tập Hoá học 10 (Bộ sách Chân trời sáng tạo). NXB Giáo dục Việt Nam.

Đỗ Tùng, Hoàng Công Kiên (2020). Áp dụng mô hình lớp học đảo ngược trong dạy học trực tuyến tại Trường Đại học Hùng Vương. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, 19(2), 37-45.

Nguyễn Cảnh Toàn (chủ biên), Nguyễn Kỳ, Vũ Văn Tảo, Bùi Tường (1998). Quá trình dạy - tự học. NXB Giáo dục.

Nguyễn Thị Phượng Liên, Lưu Thanh Tuấn (2020). Vận dụng mô hình “lớp học đảo ngược” vào dạy học Hoá học hữu cơ (Hoá học 9) nhằm phát triển năng lực tự học cho học sinh. Tạp chí Giáo dục, 479, 13-17.

Nguyễn Văn Đại (2022). Vận dụng mô hình Blended learning trong dạy học phần Hóa học hữu cơ lớp 11 nhằm phát triển năng lực tự học cho học sinh trung học phổ thông. Luận án tiến sĩ Khoa học giáo dục, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Ronchetti, M. (2010). Using video lectures to make teaching more interactive. International Journal of Emerging Technologies in Learning (iJET), 5(2), 45-48. https://doi.org/10.3991/ijet.v5i2.1156

Vương Cẩm Hương (2020). Phát triển năng lực tự học cho học sinh thông qua dạy học Hóa học hữu cơ lớp 11 ở trường trung học phổ thông. Luận án tiến sĩ Khoa học giáo dục, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Tải xuống

Đã Xuất bản

17.01.2023

Cách trích dẫn

Nguyễn , T. D. H. (2023). Vận dụng mô hình lớp học đảo ngược tổ chức dạy học nội dung “Vẽ cấu trúc phân tử” (Chuyên đề học tập Hóa học 10) nhằm phát triển năng lực tự học của học sinh . Tạp Chí Giáo dục, 22(22), 7–13. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/588

Số

Chuyên mục

Các bài báo