Một số phương pháp và kĩ thuật giáo dục thẩm mĩ cho học sinh trong dạy môn giáo dục công dân ở trường trung học phổ thông hiện nay

Các tác giả

  • Trần Thị Hà Giang Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
  • Nguyễn Hữu Quyết Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Tóm tắt

Along with cultural, ethical and physical education, aesthetic education for students is a very important and necessary job in high schools. To meet the requirements of the general education program to form the qualities and capacities of students in the learning process, contributing to good lifestyle orientation, ethical value education for high school students, the article has pointed out the meaningful role of aesthetic education, principles and solutions to aesthetic education in teaching civic education in high schools today, contributing to ensuring the goals and requirements of the educational program.

Tài liệu tham khảo

Ban Chấp hành Trung ương (2013). Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Đào Đức Doãn (2003). Mĩ học Mác - Lênin. NXB Đại học Sư phạm.

Nguyễn Đức Sơn, Lê Minh Nguyệt, Nguyễn Thị Huệ, Đỗ Thị Hạnh Phúc, Trần Quốc Thành, Trần Thị Lệ Thu (2015). Giáo trình Tâm lí học giáo dục. NXB Đại học Sư phạm.

Nguyễn Thị Thúy, Nguyễn Hữu Quyết (2018), Ảnh hưởng của kinh tế thị trường đến nhân cách đạo đức của sinh viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Báo cáo nghiên cứu khoa học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Nguyễn Thị Thúy, Nguyễn Hữu Quyết (2019). Giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội thông qua hoạt động trải nghiệm. Báo cáo nghiên cứu khoa học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Quốc hội (2019). Luật Giáo dục. Luật số 43/2019/QH14 ngày 14/6/2019. NXB Chính trị Quốc gia - Sự thật.

Trần Thị Tuyết Oanh (2008). Giáo dục học, tập 1. NXB Đại học Sư phạm.

Đã Xuất bản

20.04.2021

Cách trích dẫn

Trần , T. H. G., & Nguyễn, H. Q. (2021). Một số phương pháp và kĩ thuật giáo dục thẩm mĩ cho học sinh trong dạy môn giáo dục công dân ở trường trung học phổ thông hiện nay. Tạp Chí Giáo dục, 500(2), 20–24. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/106

Số

Chuyên mục

Các bài báo