Một số biện pháp dạy học theo hướng trải nghiệm nhằm phát huy sự sáng tạo của học sinh tiểu học

Các tác giả

  • Trần Thị Hà Giang Trường Đại học Thủ đô Hà Nội
  • Phùng Thị Thu Thủy Trường Đại học Thủ đô Hà Nội
  • Trịnh Thị Hiệp Trường Đại học Thủ đô Hà Nội
  • Vũ Thị Thu Hường Trường Đại học Thủ đô Hà Nội
  • Trần Thị Thanh Thủy Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng

Tóm tắt

Experiential learning has been applied in many developed countries around the world. In Vietnam, this teaching method has gradually been applied more and more since the implementation of the General Education Program in 2018, including at the primary level. However, in the process of implementation, teachers face many difficulties when applying experiential teaching to promote the creativity of primary school students. This study analyzes a number of theoretical issues about experiential teaching and teaching to promote students' creativity, thereby proposing some experiential teaching measures to promote creativity of primary school students. To do this job well, teachers need to carefully study programs and textbooks, select knowledge content that can organize experiential activities and choose appropriate organizational forms and teaching methods.

Tài liệu tham khảo

Bộ GD-ĐT (2018). Chương trình giáo dục phổ thông - Chương trình tổng thể (ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT).

Bộ GD-ĐT, Dự án Việt-Bỉ (2010). Dạy và học tích cực - Một số phương pháp và kĩ thuật. NXB Đại học Sư phạm.

Carol Garhart Mooney (2016). Các lí thuyết về trẻ em của Dewey, Montessori, Erikson, Piaget và Vygotsky. NXB Lao động.

Đặng Thành Hưng (2002). Dạy học hiện đại - Lí luận, biện pháp, kĩ thuật. NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.

Đặng Thành Hưng (2012). Lí thuyết phương pháp dạy học. NXB Đại học Thái Nguyên.

Jeffrey, B., & Craft, A. (2004). Teaching creatively and teaching for creativity: distinctions and relationships. Educational Studies, 30(1), 77-87.

NACCCE (1999). All Our Futures: Creativity, Culture and Education.

Nguyễn Văn Cường, Bernd Meier (2014). Lí luận dạy học hiện đại. NXB Đại học Sư phạm.

Phó Đức Hòa (2009). Dạy học tích cực và cách tiếp cận trong dạy học tiểu học. NXB Đại học Sư phạm.

Wilson, A. (2014). Creativity in Primary Education. University of Exeter, UK.

Đã Xuất bản

20.07.2023

Cách trích dẫn

Trần , T. H. G., Phùng, T. T. T., Trịnh , T. H., Vũ, T. T. H., & Trần, T. T. T. (2023). Một số biện pháp dạy học theo hướng trải nghiệm nhằm phát huy sự sáng tạo của học sinh tiểu học . Tạp Chí Giáo dục, 23(số đặc biệt 7), 166–171. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/894

Số

Chuyên mục

Các bài báo