Xây dựng khung năng lực sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông của học sinh dự bị đại học dân tộc

Các tác giả

  • Lê Văn Sơn Trường Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn
  • Lê Huy Hoàng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Tóm tắt

Information and communication technology (ICT) plays a particularly important role in today's society. ICT changes lives, the way people interact, communicate, study, work; improve learning efficiency, productivity, and sustain economic growth. The ability to use ICT is considered as the basic skills in today's digital age. The paper proposes a competency framework for using information and communication technology for ethnic minority pre-university students. In the current period of science and technology development, it is necessary to equip students in ethnic minority pre-university schools with standardize knowledge and skills according to the competency framework, help them form and develop their competency to use ICT in teaching Informatics is an indispensable and objective requirement to meet the requirements of training staff for mountainous and ethnic minority areas.

Tài liệu tham khảo

Biggs, J. B., Collis, K. F. (1982). Evaluating the Quality of Learning - The SOLO Taxonomy. Academic Press, New York.

Bộ GD-ĐT (2018a). Chương trình giáo dục phổ thông - Chương trình tổng thể (Ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT, ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT).

Bộ GD-ĐT (2018b). Chương trình giáo dục phổ thông môn Tin học (Ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT).

Bộ Thông tin và Truyền thông (2014). Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT, ngày 11/03/2014 về quy định chuẩn kĩ năng sử dụng công nghệ thông tin.

Dương Thị Hoài Nhung, Vũ Thị Hương Giang (2017). Mô hình năng lực trong phát triển và quản lí nguồn nhân lực. Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Đồng Nai, 4, 11-22.

European Commision (2008). Key competences for lifelong learning. European Reference framework. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities.

Hoàng Hòa Bình (2015). Năng lực và đánh giá theo năng lực. Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh, 6(71), 21-31.

OECD (2018). Pisa 2021 ICT Framework. https://www.oecd.org/pisa/sitedocument/PISA-2021-ICT-framework.pdf.

Quốc hội (2006). Luật Công nghệ thông tin số 67/2006/QH11, ngày 29/6/2006.

Quốc hội (2018). Luật An ninh mạng số 24/2018/QH14, ngày 12/6/2018.

UNESCO (2008). Strategy framework for promoting ICT literacy in the Asia-Pacic region. UNESCO Bangkok, Thailand.

Vũ Cẩm Tú (2019). Phát triển năng lực giáo dục hướng nghiệp của sinh viên sư phạm kĩ thuật. Luận án tiến sĩ Giáo dục học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Đã Xuất bản

05.05.2021

Cách trích dẫn

Lê , V. S., & Lê , H. H. (2021). Xây dựng khung năng lực sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông của học sinh dự bị đại học dân tộc. Tạp Chí Giáo dục, 501(1), 18–22. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/118

Số

Chuyên mục

Các bài báo