Giáo dục STEM trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018: định hướng và tổ chức thực hiện

Các tác giả

  • Lê Huy Hoàng Vụ Giáo dục và Đào tạo, Dạy nghề - Ban Tuyên giáo Trung ương

Tóm tắt

STEM education aims to develop human resources in the fields of Science, Technology, Engineering, and Mathematics to develop the level of science and technology, improve the competitiveness of the economy of each country. Depending on the development and context of each country, strategies, policies, and practices of STEM education vary widely. In Vietnam, STEM education has also received attention in recent years. However, the implementation of STEM education still faces many difficulties and challenges, especially in the context of implementing a new general education program. The article clarifies the nature of STEM education in a general sense, introduces some organizational orientations for implementing STEM education in high schools. Some proposed solutions will contribute to effective organization and strengthening of STEM education in high schools in the current context.

Tài liệu tham khảo

Bộ GD-ĐT (2018). Chương trình giáo dục phổ thông - Chương trình tổng thể (ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT).

Bộ GD-ĐT (2020). Công văn số 3089/BGDĐT-GDTrH ngày 14/8/2020 về triển khai giáo dục STEM trong giáo dục trung học.

Lesseig, K., Nelson, T. H., Slavit, D., & Seidel, R. A. (2016). Supporting middle school teachers’ implementation of STEM design challenges. School Science and Mathematics, 116(4), 177-188.

Marginson, S., Tytler, R., Freeman, B., & Roberts, K. (2013). STEM: country comparisons. Melbourne: Australian Council of Leamed Academies.

Nguyễn Thành Hải (2019). Giáo dục STEM/STEAM: Từ trải nghiệm thực hành đến tư duy sáng tạo. NXB Trẻ.

Sanders, M. (2009). Integrative STEM Education: Primer. The Technology Teacher, 68(4), 20-26.

Thomas, B., & Watters, J. J. (2015). Perspectives on Australian, Indian and Malaysian approaches to STEM education. International Journal of Educational Development, 45, 42-53.

Thủ tướng Chính phủ (2017). Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 4/5/2017 về việc tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Thủ tướng Chính phủ (2018). Quyết định 522/QĐ-TTg ngày 14/5/2018 phê duyệt Đề án “Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018-2025.

Ring, E. A., Dare, E. A., Crotty, E. A., & Roehrig, G. H. (2017). The evolution of teacher conceptions of STEM education throughout an intensive professional development experience. Journal of Science Teacher Education, 28(5), 444-467.

U.S. Department of Education (2007). Report of the Academic Competitiveness Council. Education Publications Center, Washington.

Tải xuống

Đã Xuất bản

30.06.2022

Cách trích dẫn

Lê , H. H. (2022). Giáo dục STEM trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018: định hướng và tổ chức thực hiện. Tạp Chí Giáo dục, 2(516), 1–6. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/301

Số

Chuyên mục

Các bài báo