Phát triển năng lực vận dụng kiến thức, kĩ năng cho học sinh lớp 6 thông qua dạy học STEM trường hợp "Làm socola thủ công"

Các tác giả

  • Nguyễn Trường Giang Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên
  • Lê Huy Hoàng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
  • Trần Trung Ninh Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Tóm tắt

In the 2018 general education curriculum, STEM education is both meant to promote education in the fields of science, technology, engineering, and mathematics while demonstrating an interdisciplinary approach, developing competence and learner quality. In the form of STEM education, the 2018 general education curriculum focuses on STEM lessons. For grade 6 Natural science , one of the competencies that need to be developed for students is natural science competence, with 3 components competencies: expertise; gaining knowledge and communication; representation competence. In this article, on the basis of clarifying some basic issues of STEM teaching, the competence to apply knowledge and skills, the article proposes a STEM teaching plan with the topic “Handmade chocolate making” (Natural Science 6 with topics: Matter and its transformation) and analyze opportunities to develop students' representation competence through teaching that lesson.

Tài liệu tham khảo

Bạch Thị Phương Thanh, Trần Trung Ninh (2021). Teaching STEM with the topic “Research on the process and manufacture of mini fire extinguisher equipment” to develop students’ ability to apply knowledge and skills. Journal of Science Educational Science, 66(4E), 248-257. https://doi.org/10.18173/2354-1075.2021-0205

Bộ GD-ĐT (2018a). Chương trình giáo dục phổ thông môn Khoa học tự nhiên (ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT).

Bộ GD-ĐT (2018b). Chương trình giáo dục phổ thông - Chương trình tổng thể (ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT).

Bộ GD-ĐT (2020). Công văn số 3089/BGDĐT-GDTrH ngày 14/8/2020 về việc triển khai thực hiện giáo dục STEM trong giáo dục trung học.

Đỗ Thị Thanh Thư, Phạm Thị Bích Đào (2021). phát triển năng lực vận dụng kiến thức, kĩ năng cho học sinh trung học phổ thông qua dạy học chủ đề STEM tích hợp nội dung giáo dục bảo vệ môi trường trong môn Hóa học. Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 66(4E), 271-282. https://doi.org/10.18173/2354-1075.2021-0207

Nguyễn Thành Hải (2018). Giáo dục STEM/STEAM từ trải nghiệm thực hành đến tư duy sáng tạo. NXB Trẻ.

Phan Thị Thanh Hội, Nguyễn Thị Thu Hằng (2018). Đánh giá năng lực vận dụng kiến thức vào thực tiễn của học sinh trong dạy học phần “Sinh học Vi sinh vật” (Sinh học 10). Tạp chí Giáo dục, 432, 52-56.

Siekmann, G., & Korbel, P. 2016. Defining ‘STEM’ skills: review and synthesis of the literature. Adelaide, National Centre for Vocational Education Research (NCVER). https://www.ncver.edu.au/__data/assets/pdf_file/0022/61339/Support-doc-1-Defining-STEM-skills-review-and-synthesis-of-the-literature.pdf

Vũ Thị Thu Hoài, Lê Thị Hiền (2023). Thực trạng sử dụng thí nghiệm hóa học phát triển năng lực vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học cho học sinh ở một số trường trung học phổ thông thành phố Hà Nội. Tạp chí Giáo dục, 23(6), 19-25.

Đã Xuất bản

20.07.2023

Cách trích dẫn

Nguyễn , T. G., Lê, H. H., & Trần , T. N. (2023). Phát triển năng lực vận dụng kiến thức, kĩ năng cho học sinh lớp 6 thông qua dạy học STEM trường hợp "Làm socola thủ công" . Tạp Chí Giáo dục, 23(số đặc biệt 7), 172–177. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/895

Số

Chuyên mục

Các bài báo

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

1 2 > >>