Thực trạng dạy học phát triển năng lực tìm hiểu thế giới tự nhiên dưới góc độ hoá học cho học sinh ở một số trường trung học phổ thông tỉnh Thái Nguyên

Các tác giả

  • Đỗ Hồng Ngọc NCS Khóa 42, chuyên ngành Lí luận và phương pháp dạy học bộ môn Hóa học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
  • Lê Huy Hoàng Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên

Tóm tắt

With the orientation of quality and competency development, the 2018 General Education Program in Chemistry has been gradually implemented in schools across the country. The article introduces the results of a survey on the current situation, advantages and difficulties in teaching to develop the learners’ competency of exploring the natural world from chemistry perspective among  high school chemistry teachers in Thai Nguyen province. The result serves as the basis to develop the chemical competence in general and the competency to explore the natural world from chemistry perspective in particular; thereby proposing solutions to improve teaching and learning efficiency and contributing to meeting the requirements of the 2018 General Education Program.

Tài liệu tham khảo

Bernd Meier, Nguyễn Văn Cường (2019). Lí luận dạy học hiện đại - Cơ sở đổi mới mục tiêu, nội dung và phương pháp dạy học. NXB Đại học Sư phạm.

Bộ GD-ĐT - Vụ Giáo dục trung học, Chương trình phát triển trung học (2014). Tài liệu tập huấn, kiểm tra, đánh giá trong quá trình dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh trường trung học phổ thông môn Hoá học.

Bộ GD-ĐT (2018a). Chương trình giáo dục phổ thông - Chương trình tổng thể (ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT).

Bộ GD-ĐT (2018b). Chương trình giáo dục phổ thông môn Hóa học (ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT- BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT).

Đặng Thị Oanh, Phạm Thị Bình, Nguyễn Ngọc Hà, Vũ Quốc Trung, Dương Bá Vũ (2019). Hướng dẫn dạy học môn Hóa học theo chương trình phổ thông mới. NXB Đại học Sư phạm.

Nguyễn Hoàng Huy, Phan Đồng Châu Thủy (2020). Thiết kế và sử dụng thí nghiệm cho câu lạc bộ hóa học nhằm phát triển năng lực tìm hiểu thế giới tự nhiên cho học sinh lớp 10 Trường Trung học phổ thông Ngô Quyền, Thành phố Hồ Chí Minh. Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, 17(11), 1984-1995.

Nguyen, T. K. H. (2018). Applying Some Modern Methods and Techniques in Teaching Chemistry to Develop Students’ Competence in Vietnam. World Journal of Chemical Education, 6(4), 184-189. https://doi.org/ 10.12691/wjce-6-4-5

Tremblay, D. (2002). The competency-based approach: Helping learners become autonomous. In Adult Education, A lifelong Journey.

Vũ Thị Thu Hoài, Dương Nữ Khánh Lê, Nguyễn Minh Ngọc (2019). Sử dụng Webquest trong dạy học dự án “Nghiên cứu sự có mặt của clo trong nước sinh hoạt” (Hóa học 10) nhằm phát triển năng lực tìm hiểu thế giới tự nhiên cho học sinh. Tạp chí Giáo dục, 457, 53-59.

Weinert, F. E. (2001). Concept of Competence: A Conceptual Clarification. In: Defining and Selecting key Competencies, Rychen, D. S., & Salgancick, L. H. (EDs), Gottingen Germanu: Hogrete and Hurber.

Tải xuống

Đã Xuất bản

31.07.2023

Cách trích dẫn

Đỗ , H. N., & Lê , H. H. (2023). Thực trạng dạy học phát triển năng lực tìm hiểu thế giới tự nhiên dưới góc độ hoá học cho học sinh ở một số trường trung học phổ thông tỉnh Thái Nguyên. Tạp Chí Giáo dục, 23(15), 52–57. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/839

Số

Chuyên mục

Các bài báo