Tích hợp giáo dục vệ sinh an toàn thực phẩm trong dạy học bài “Vi khuẩn” (môn Khoa học lớp 5) nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo cho học sinh tiểu học

Các tác giả

  • Trần Thị Phương Dung Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh
  • Đỗ Thị Ánh Nguyệt Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh
  • Trịnh Thụy Xuân Thảo Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh
  • Nguyễn Thị Tuyết Lan Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh
  • Nguyễn Hoàng Thùy Linh Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh
  • Nguyễn Thụy An Vy Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh
  • Trương Vinh Trường Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh
  • Lưu Tăng Phúc Khang Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

Tóm tắt

The goal of the 2018 General Education Program is to contribute to the formation and development of problem-solving and creativity competence in students - one of the core and necessary competencies. The research presents how to build and organize teaching activities for teaching the content of food safety and sanitation in teaching the topic of “Fungi, Bacteria” in Grade 5 Science according to an integrated-oriented approach to enhance students’ competence of problem solving and creativity based on the 2018 General Education Curriculum. Based on the theoretical foundations of integrated teaching, the framework of problem-solving and creative competence,… and analysis of the content, requirements of the topic “Fungi, Bacteria” (Grade 5 Science), the study builds a designing procedure for teaching activities and illustrates the particular process of organizing teaching activities for food safety and sanitation education in teaching the same topic. The results of pedagogical experiments have initially confirmed that learning the content of food safety and sanitation through integrated teaching activities helps students achieve the competence of problem solving and creativity.

Tài liệu tham khảo

Bernd Meier, Nguyễn Văn Cường (2019). Lí luận dạy học hiện đại: Cơ sở đổi mới mục tiêu, nội dung và phương pháp dạy học. NXB Đại học Sư phạm.

Bộ GD-ĐT (2018a). Chương trình giáo dục phổ thông - Chương trình tổng thể (ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT).

Bộ GD-ĐT (2018b). Chương trình giáo dục phổ thông môn Khoa học (ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT).

Bộ GD-ĐT (2020). Thông tư số 27/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 ban hành quy định đánh giá học sinh tiểu học.

Bộ GD-ĐT (2021). Công văn số 2345/BGDĐT-GDTH ngày 07/6/2021 hướng dẫn xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường cấp tiểu học.

Bộ GD-ĐT (2022). Công văn số 6141/BGDĐT-GDTC ngày 21/11/2022 tăng cường chỉ đạo công tác bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm trong các cơ sở giáo dục.

Bùi Hiền (2001). Từ điển Giáo dục học. NXB Đại học Sư phạm.

Đỗ Hương Trà, Nguyễn Văn Biên, Trần Khánh Ngọc, Trần Trung Ninh, Trần Thị Thanh Thuý, Nguyễn Công Khanh, Nguyễn Vũ Bích Hiền (2015). Dạy học tích hợp phát triển năng lực học sinh (Quyển I: Khoa học tự nhiên). NXB Đại học Sư phạm.

Lê Hải Mỹ Ngân (2020). Thiết kế tổ chức dạy học chủ đề STEM Robot hút bụi đơn giản theo quy trình thiết kế kĩ thuật cho học sinh trung học cơ sở. Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, 18(8), 1495-1508.

Nguyễn Thanh Nga, Tạ Thanh Trung, Trần Thị Xuân Quỳnh, Nguyễn Phương Uyên (2022). Xây dựng và chuẩn hóa công cụ đánh giá năng lực STEM của học sinh trung học phổ thông tại Thành phố Hồ Chí Minh. Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, 19(8), 1255-1270.

Đã Xuất bản

12.01.2024

Cách trích dẫn

Trần , T. P. D., Đỗ , T. Ánh N., Trịnh , T. X. T., Nguyễn , T. T. L., Nguyễn , H. T. L., Nguyễn , T. A. V., Trương , . V., & Lưu , T. P. K. (2024). Tích hợp giáo dục vệ sinh an toàn thực phẩm trong dạy học bài “Vi khuẩn” (môn Khoa học lớp 5) nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo cho học sinh tiểu học . Tạp Chí Giáo dục, 23(đặc biệt 10), 52–58. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/1280

Số

Chuyên mục

Các bài báo