Thiết kế hoạt động trải nghiệm trong dạy học chủ đề “Thực vật và động vật” (Khoa học 4)

Các tác giả

  • Trần Thị Phương Dung Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh
  • Đỗ Thị Ánh Nguyệt Sinh viên Khoa Giáo dục Tiểu học, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh
  • Phạm Nguyễn Song Liên Sinh viên Khoa Giáo dục Tiểu học, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

Tóm tắt

In the 2018 General Education Program, the “Science” subject is crucial in forming and developing student s’ competencies. Teaching this subject with experiential learning activities can encourage students to become self-reliant, proactive, and creative through the process of applying theories into real-life experiments. The study was carried out with a theoretical research method in order to define the concept of experiential learning, and applied David Kolb’s experiential learning model to design a designing procedure for experiential activities in teaching the “Plants and animals” topic (Science Grade 4 according to the 2018 General Education Program). The paper also includes one lesson plan focusing on “Water requirements for plants” in the same topic. The lesson plan covers 4 activities corresponding with the 4 experiencing steps discussed in the literature review. The research findings are hopefully references for teachers in teaching Science through experiential learning and fostering learners’ competencies, specifically natural science competence - one of the 7 characteristic competencies stated in the 2018 General Education Program.

Tài liệu tham khảo

Andresen, L., Boud, D., & Cohen, R. (2016). Experience-based learning. In Foley, G. (Ed.). Understanding Adult Education and Training (Second Edition), pp. 207-219, Routledge. https://doi.org/10.4324/9781003118299-22

Bernd Meier, Nguyễn Văn Cường (2019). Lí luận dạy học hiện đại: Cơ sở đổi mới mục tiêu, nội dung và phương pháp dạy học. NXB Đại học Sư phạm.

Bộ GD-ĐT (2018a). Chương trình giáo dục phổ thông - Chương trình tổng thể (ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT).

Bộ GD-ĐT (2018b). Chương trình giáo dục phổ thông - Hoạt động trải nghiệm và hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp (ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT).

Bộ GD-ĐT (2018c). Chương trình giáo dục phổ thông môn Khoa học (ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT).

Bộ GD-ĐT (2020). Thông tư số 27/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 ban hành quy định đánh giá học sinh tiểu học.

Bộ GD-ĐT (2021). Công văn số 2345/BGDĐT-GDTH ngày 07/6/2021 hướng dẫn xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường cấp tiểu học.

Đào Thị Ngọc Minh, Nguyễn Thị Hằng (2018). Học tập trải nghiệm - Lí thuyết và vận dụng vào thiết kế, tổ chức hoạt động trải nghiệm trong môn học ở trường phổ thông. Tạp chí Giáo dục, 433, 36-40.

Hoàng Bách Việt (2020). Một số nghiên cứu về vấn đề dạy học theo quan điểm kiến tạo. Tạp chí Giáo dục, 474, 27-29.

Kolb, A. Y., & Kolb, D. A. (2017). Experiential learning theory as a guide for experiential educators in higher education. Experiential Learning & Teaching in Higher Education, 1(1), 7-44. https://nsuworks.nova.edu/elthe/vol1/iss1/7

Kolb, D. (1984). Experiential learning: Experience as the source of learning and development. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.

Lương Phúc Đức, Nguyễn Ngọc Ngân, Đàm Thị Hòa (2019). Hình thành và phát triển năng lực nhận thức thế giới tự nhiên thông qua hoạt động trải nghiệm trong học tập môn Khoa học lớp 4. Tạp chí Giáo dục, 458, 51-55.

Miettinen, R. (2000). The concept of experiential learning and John Dewey’s theory of reflective thought and action. International Journal of Lifelong Education, 19(1), 54-72. https://doi.org/10.1080/026013700293458

Tải xuống

Đã Xuất bản

09.12.2022

Cách trích dẫn

Trần , T. P. D., Đỗ , T. Ánh N., & Phạm , N. S. L. (2022). Thiết kế hoạt động trải nghiệm trong dạy học chủ đề “Thực vật và động vật” (Khoa học 4). Tạp Chí Giáo dục, 22(14), 30–35. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/478

Số

Chuyên mục

Các bài báo