Một số biện pháp nâng cao kĩ năng nghiên cứu khoa học của sinh viên

Các tác giả

  • Nguyễn Thị Diễm Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh
  • Nguyễn Thị Hồng Điệp Trường Đại học Văn Lang

Tóm tắt

The continuous development of technology requires people to always cultivate and improve knowledge. Therefore, in addition to equipping students with self-study skills, developing scientific research skills is essential. In this article, based on the key contents of students' scientific research skills, the current state of students' scientific research skills and the results of expert interviews, we propose some specific measures for students with objectives, content and implementation requirements to improve students' scientific research skills. Research results show that improving students' scientific research skills through teaching and learning activities will enhance the school's training quality as well as student learning outcomes.

Tài liệu tham khảo

Bộ GD-ĐT (2021). Thông tư số 26/2021/TT-BGDĐT ngày 17/9/2021 về quy định hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên trong cơ sở giáo dục đại học.

Elizabeth, V., & Grant, B.M. (2013). The spirit of research has changed: Reverberations from researcher identities in managerial times. Higher Education Research & Development, 32(1), 122-135.

Kardash, C. M. (2000). Evaluation of an undergraduate research experience: Perceptions of undergraduate interns and their faculty mentors. Journal of Educational Psychology, 92(1), 191-201.

Leat, D., & Reid, A. (2012). Exploring the role of student researchers in the process of curriculum development. Curriculum Journal, 23(2), 189-205. https://doi.org/10.1080/09585176.2012.678691

Nguyễn Thị Thu Hồng, Nguyễn Hồng Khoa (2018). Phát triển kĩ năng nghiên cứu khoa học của sinh viên trong dạy học kĩ thuật. Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt kì 2 tháng 5, 244-248.

Nguyễn Thị Xuân Hương (2016). Thực trạng và biện pháp rèn luyện kĩ năng nghiên cứu khoa học khoa học cho sinh viên đại học. Tạp chí Thông tin khoa học và Công nghệ Quảng Bình, 3, 48-50.

Quốc hội (2005). Luật Giáo dục. Luật số 38/2005/QH11, ban hành ngày 14/6/2005.

Quốc hội (2019). Luật Giáo dục. Luật số 43/2019/QH14, ban hành ngày 14/6/2019.

Stappenbelt, B. (2013). The effectiveness of the teaching-research nexus in facilitating student learning. Engneering Education, 8(1), 111-121. https://doi.org/10.11120/ened.2013.00002.

Srikoon, S., Bunterm, T., Nethanomsak, T., & Ngang, T.K. (2016). Construct validity and measurement invariance of the research skill inventory. Mediterranean Journal of Social Sciences, 7(3), 366-377.

Srikoon, S., Bunterm, T., Samranjai, J., & Wattanathorn, J. (2014). Research synthesis of research-based learning for education in Thailand. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 116, 913-917.

Wannapiroon, P. (2014). Development of research-based blended learning model to enhance graduate students’ research competency and critical thinking skills. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 136, 486-490.

Wilkin, C. L. (2014). Enhancing the AIS curriculum: Integration of a research-led, problem-based learning task. Journal of Accounting Education, 32(2), 185-199.

Zehra, N., Hassaan, A., & Mushtaq, S. (2015). Research amongst junior and senior medical students: Comparison of knowledge, attitude and practice. Professional Medical Journal, 22(1), 121-126.

Đã Xuất bản

12.01.2024

Cách trích dẫn

Nguyễn , T. D., & Nguyễn , T. H. Điệp. (2024). Một số biện pháp nâng cao kĩ năng nghiên cứu khoa học của sinh viên. Tạp Chí Giáo dục, 23(đặc biệt 10), 148–152. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/1298

Số

Chuyên mục

Các bài báo

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả