Yếu tố ảnh hưởng tới giáo dục kĩ năng phòng tránh tai nạn thương tích cho trẻ rối loạn phổ tự kỉ 5-6 tuổi

Các tác giả

  • Võ Nhã Hòa Học viên cao học K31, Khoa Giáo dục đặc biệt, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
  • Đỗ Thị Thảo Khoa Giáo dục đặc biệt, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Tóm tắt

ASD children have difficulties in preventing and avoiding injuries, especially with 5-6 year-old children. At this age, ASD children show many sensory disorders such as: for touch (they have problems of feeling hot or cold), or for vision (they have problems of feeling safety and looking near and far, so they easily collide with objects), they may have difficulties in recognizing, distinguishing, and receiving input information, so they often respond incorrectly and easily lead to injuries such as burning, drowning or falling... This research is on the characteristics of 5-6 year old ASD children, common injuries in children and the factors affecting on educating skills of prevention and avoidance injuries for 5-6 years old ASD children. From that, we suggest some educational methods to help them prevent and avoid injuries in school.

Tài liệu tham khảo

Bhamkar, R., Seth, B., & Setia, M. S. (2016). Profile and Risk Factor Analysis of Unintentional Injuries in Children. Indian Journal of Pediatrics, 83(10), 1114-1120. https://doi.org/10.1007/s12098-016-2159-2

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (2015). Phòng, chống thiên tai và tai nạn thương tích ở trẻ em. NXB Lao động - Xã hội.

Đỗ Thị Thảo (2019). Can thiệp sớm giáo dục trẻ rối loạn phổ tự kỉ (sách chuyên khảo). NXB Giáo dục Việt Nam.

Eberl, R., Schalamon, J., Singer, G., Ainoedhofer, H., Petnehazy, T., & Höellwarth, M. E. (2008). Analysis of 347 kindergarten-related injuries. European Journal of Pediatrics, 168(2), 163-166. https://doi.org/10.1007/s00431-008-0723-0

Lương Mai Anh, Lê Thị Hồng Hạnh (2016). Phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ em dưới 6 tuổi. NXB Y học.

Nguyễn Thị Mỹ Dung (2020). Giáo dục kĩ năng phòng tránh tai nạn, thương tích cho trẻ 4-5 tuổi ở trường mầm non. Luận án tiến sĩ khoa học giáo dục, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Nguyễn Thị Thu Huyền, Nguyễn Thị Mỹ Trinh (2019). Kĩ năng phòng, tránh tai nạn thương tích cho trẻ mầm non. Tạp chí Giáo dục, 463, 15-20.

Nguyễn Thị Thu Huyền, Nguyễn Việt Dũng, Đặng Bình Ninh (2018). Giáo dục kĩ năng phòng, tránh tai nạn thương tích cho trẻ mầm non ở một số quốc gia trên thế giới và bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam. Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt tháng 6, 296-301.

Nguyễn Thúy Quỳnh (2012). Nghiên cứu giải pháp can thiệp phòng chống tai nạn thương tích cho học sinh tiểu học dựa vào nhà trường tại thành phố Đà Nẵng. Luận án tiến sĩ Y tế công cộng, Trường Đại học Y tế công cộng.

Phạm Lê Duy, Đoàn Thị Ngọc Diệp (2012). Đặc điểm tai nạn trẻ em nhập khoa cấp cứu Bệnh viện nhi đồng 2 năm 2010. Tạp chí Y học Thành phố Hồ Chí Minh, 16(10), 8-17.

Đã Xuất bản

12.01.2024

Cách trích dẫn

Võ, N. H., & Đỗ, T. T. (2024). Yếu tố ảnh hưởng tới giáo dục kĩ năng phòng tránh tai nạn thương tích cho trẻ rối loạn phổ tự kỉ 5-6 tuổi. Tạp Chí Giáo dục, 23(đặc biệt 10), 202–206. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/1308

Số

Chuyên mục

Các bài báo