Thực nghiệm các biện pháp giáo dục hành vi cho học sinh rối loạn tăng động giảm chú ý: nghiên cứu ba trường hợp học hòa nhập ở đầu cấp tiểu học

Các tác giả

  • Nguyễn Thị Hoa Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
  • Đỗ Thị Thảo Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Tóm tắt

Attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) is a common developmental disorder in children. For students with ADHD at the first stage of inclusive primary education, behavioral problems are evident because they have just moved from a preschool environment (play is the main activity) to the primary school environment (learning is the main activity). In addition, when entering primary school, they have to sit during class and listen to lectures, follow the schedule, observe the discipline,... Thus, in order to help students with ADHD meet the program requirements, it is necessary to implement behavioral education for them. This study shows the experimental results of the measures on three cases of ADHD students and provides some discussions. The experimental results show that the application of the measures of behavioral education is effective, helping to reduce inappropriate behaviors, enhance appropriate behaviors and improve learning outcomes of all three  students with attention deficit hyperactivity disorder at the first stage of inclusive primary education.

Tài liệu tham khảo

American Psychiatric Association (2013). The Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition: DSM-5. WC: American Psychiatric Association.

Đỗ Thị Thảo, Nguyễn Xuân Hải, Nguyễn Thị Hoa (2021). Giáo dục trẻ tăng động giảm chú ý. NXB Giáo dục Việt Nam.

Groen, Y., Tucha, L., & Tucha, O. (2016). The Effects of Classroom Interventions on Off-Task and Disruptive Classroom Behavior in Children with Symptoms of Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder: A Meta-Analytic Review. PLOS ONE, 11(2), e0148841. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0148841

Hoàng Thị Hạnh, Trần Văn Công (2018). Giáo dục hòa nhập cho trẻ rối loạn tăng động giảm chú ý. NXB Giáo dục Việt Nam.

Karhu, A., Närhi, V., & Savolainen, H. (2018). Inclusion of pupils with AD/HD symptoms in mainstream classes with PBS. International Journal of Inclusive Education, 22(5), 475-489.

Nguyễn Thị Hồng Nga (2004). Ứng dụng liệu pháp hành vi nhận thức trong trị liệu tăng động giảm chú ý ở học sinh trung học cơ sở. Tạp chí Tâm lí học, 7, 35-38.

Prasad, V. (2012). Multimodal Treatment of Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Springer-Verlag Berlin Heidelberg.

Wechsler, D. (2005). Wechsler Intelligence Scale for Children-Fourth Edition. Australian Standardised Edition (WISC-IV Australian). Sydney, NSW: PsychCorp.

Tải xuống

Đã Xuất bản

17.01.2023

Cách trích dẫn

Nguyễn , T. H., & Đỗ , T. T. (2023). Thực nghiệm các biện pháp giáo dục hành vi cho học sinh rối loạn tăng động giảm chú ý: nghiên cứu ba trường hợp học hòa nhập ở đầu cấp tiểu học. Tạp Chí Giáo dục, 22(22), 38–42. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/593

Số

Chuyên mục

Các bài báo

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả