Quy trình thiết kế hoạt động khởi động trong dạy học môn Toán theo định hướng phát triển năng lực người học ở trường phổ thông

Các tác giả

  • Lê Thị Bạch Liên Trường Đại học Quảng Bình
  • Nguyễn Thị Mai Phương Trường Đại học Quảng Bình
  • Lê Văn Cường Trường Trung học phổ thông Đào Duy Từ, Quảng Bình

Tóm tắt

The goals of the new general education program have been identified as teaching capacity development needs to be student-centered, promoting positivity, self-awareness, attention to needs, cognitive capacity, different learning patterns for each student. Warm-up is the first step of the teaching process which plays an important role, determines the effectiveness of the goal of developing learners’ capacity. The paper proposes the process of designing warm-up activities in teaching Mathematics according to the orientation of developing learners’ capacity  in high schools. In the context of our country's education, which is applying a new high school education program according to the 2020-2025 roadmap, it is meaningful to research and clarify the teaching process in the direction of developing learners' competencies.

Tài liệu tham khảo

Ban Chấp hành Trung ương (2013). Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yếu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Bộ GD-ĐT (2018a). Chương trình giáo dục phổ thông - Chương trình tổng thể (ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT, ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT).

Bộ GD-ĐT (2018b). Chương trình giáo dục phổ thông môn Toán - Chương trình tổng thể (ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT).

Bộ GD-ĐT (2020). Tài liệu hướng dẫn bồi dưỡng giáo viên cốt cán: “Sử dụng phương pháp dạy học và giáo dục phát triển phẩm chất, năng lực học sinh trung học phổ thông” (Chương trình ETEP).

Bùi Thanh Xuân, Đinh Thị Bích Hậu (2020). Dạy học giải toán cho học sinh lớp 4 theo định hướng phát triển năng lực. Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt tháng 4, 124-127.

Đào Thị Hoa, Nguyễn Quang Hưởng (2020). Thiết kế kế hoạch bài học môn Toán theo định hướng phát triển năng lực học sinh. Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh, 17(2), 222-234.

Lynsey Gibbons (2012). Lauching complex tasks. Mathematics Teaching in the Middle School, 18(1), 24-29.

Phạm Thị Kim Anh (2021). Dạy học phát triển năng lực học sinh - bản chất, đặc điểm và những dấu hiệu đặc trưng. Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 1, 14-22.

Trần Văn Hạo (2006). Đại số 10. NXB Giáo dục.

Trần Vui (2017). Từ các lí thuyết học đến thực hành trong giáo dục toán. NXB Đại học Huế.

Von Glasersfeld, E. (1989). Constructivism in Education. In T.Husen & N.Postlethwaite (Eds.). International Encyclopedia of Education (Supplementary Vol, 162-163). Oxford: Pergamon.

Vickery, T. R. (1990). ODDM: A Workable Model for Total School Improvement. Educational Leadership, 47, 7: 67-71.

Đã Xuất bản

20.05.2021

Cách trích dẫn

Lê , T. B. L., Nguyễn , T. M. P., & Lê , V. C. (2021). Quy trình thiết kế hoạt động khởi động trong dạy học môn Toán theo định hướng phát triển năng lực người học ở trường phổ thông . Tạp Chí Giáo dục, 502(2), 22–26. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/131

Số

Chuyên mục

Các bài báo