Sử dụng một số phần mềm để đánh giá quá trình học tập của học sinh trong dạy học toán cấp tiểu học

Các tác giả

  • Lê Thị Bạch Liên Trường Đại học Quảng Bình
  • Lê Thị Khánh Ly Trường Đại học Quảng Bình
  • Nguyễn Thị Thanh Tâm Trường Phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Quảng Bình

Tóm tắt

Educators have recently focused on clarifying the significance of processive assessment in promoting active teaching and developing learners' competencies, however, there have not been many studies on the application of information and communication technology (ICT) in this process in teaching mathematics at primary school level. This study proposes the process of applying ICT to assess the learning process of students through some illustrative examples in the elementary school math curriculum. The research aims to provide primary teachers as well as students majoring in Primary Education with more tools to effectively conduct formative assessment. The proposed ICT application process can be applied in different subjects and levels, meeting the educational goals of developing learners' competencies of the 2018 General Education Program.

Tài liệu tham khảo

Angelo, T. A, & Cross, K. P (1993). Classroom assessment techniques. San Francisco: Jossey-Bass Publishers.

Black, P. J. & Wiliam, D. (1998a). Assessment and classroom learning. Assessment in Education: Principles Policy and Practice, 5(1), 7-73.

Bộ GD-ĐT (2018). Chương trình giáo dục phổ thông - Chương trình tổng thể (ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT).

Clark, I. (2011). Formative Assessment: Policy, Perspectives and Practice. Florida Journal of Educational Administration & Policy, 4(2), 158-180. http://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ931151.pdf

Đào Thị Oanh (2015). Một số phương pháp, kĩ thuật đánh giá quá trình trên lớp học ở trường phổ thông. Tạp chí Giáo dục, 372, 11-14.

Haertel, G. D., & Walberg, H. J. (1990). The international encyclopedia of educational evaluation. Pergamon.

Hoàng An (2019). Đánh giá quá trình: Tạo động lực học tập. Tập san Dạy và học, 16, 18-23.

Lê Phương Trường, Lâm Thành Hiển (2020). Tác động của công nghệ số đối với hoạt động dạy và học trong bối cảnh giáo dục 4.0. Tạp chí Giáo dục, 471, 57-60.

Lê Thị Tuyết Trinh (2016). Rèn luyện các kĩ năng đánh giá quá trình trong dạy học môn toán ở tiểu học cho sinh viên ngành Giáo dục tiểu học. Tạp chí Giáo dục, 389, 35-38.

Leen Pil (2011). Tài liệu tập huấn “Đánh giá dạy học tích cực”. NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.

Nguyễn Công Khanh, Đào Thị Oanh (2017). Giáo trình kiểm tra, đánh giá trong giáo dục. NXB Đại học Sư phạm.

Nguyễn Phương Chi (2020). Vận dụng một số kĩ thuật đánh giá quá trình trong dạy học môn Toán ở trung học cơ sở. Tạp chí Giáo dục, 492, 22-27.

Nguyễn Thị Phương Vy (2019). Đánh giá quá trình trong dạy học kết hợp: Sử dụng một số phần mềm. http://qm.education.vnu.edu.vn/danh-gia-qua-trinh-trong-day-hoc-ket-hop-su-dung-mot-so-phan-mem

Olefirenko, N. V., Kostikova, I. I., Ponomarova, N. O., Bilousova, L. I., & Pikilnyak, A. V. (2019). E-learning resources for successful math teaching to pupils of primary school. Педагогiка вищої та середньої школи. Випуск 52. C. 215-234.

Zakaria, N. A., & Khalid, F. (2016). The Benefits and Constraints of the Use of Information and Communication Technology (ICT) in Teaching Mathematics. Creative Education, 7, 1537-1544.

Tải xuống

Đã Xuất bản

09.12.2022

Cách trích dẫn

Lê , T. B. L., Lê , T. K. L., & Nguyễn , T. T. T. (2022). Sử dụng một số phần mềm để đánh giá quá trình học tập của học sinh trong dạy học toán cấp tiểu học. Tạp Chí Giáo dục, 22(14), 7–12. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/474

Số

Chuyên mục

Các bài báo