Một số biện pháp phát triển ngôn ngữ toán học cho học sinh hệ dự bị đại học

Các tác giả

  • Nguyễn Thanh Hưng Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
  • Kiều Mạnh Hùng Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
  • Hoàng Nam Hải Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng

Tóm tắt

The language of Mathematics plays an important role in the achievement of teaching Mathematics for high school students. For pre-university students, most of them come from ethnic minority areas or remote areas, so they still have many difficulties in learning in general and Mathematics in particular. The paper proposes a number of measures to develop mathematical language for pre-university students. In order for the above- mentioned methods of mathematical language development to be used effectively for pre-university students, teachers need to organize learning activities to capitalize their knowledge and experience, students' experience, building a positive collaborative learning environment, encouraging them to exchange, discuss, explore, discover and solve problems, especially know how to apply Mathematics in practice.

Tài liệu tham khảo

Bùi Văn Nghị (2008). Phương pháp dạy học những nội dung cụ thể môn Toán. NXB Đại học Sư phạm.

Hoàng Chúng (1995). Phương pháp dạy học toán học ở trường phổ thông trung học cơ sở. NXB Giáo dục.

Hoàng Phê (chủ biên, 1998). Từ điển tiếng Việt. NXB Đà Nẵng.

Nguyễn Bá Kim (2002). Phương pháp dạy học môn Toán. NXB Đại học Sư phạm.

Nguyễn Đức Dân (1970). Ngôn ngữ toán học. NXB Giáo dục.

Phan Trọng Ngọ (2005). Dạy học và phương pháp dạy học trong nhà trường. NXB Đại học Sư phạm.

Thái Huy Vinh (2014). Rèn luyện kĩ năng sử dụng ngôn ngữ toán học trong dạy học môn Toán lớp 4, lớp 5 trường tiểu học. Luận án tiến sĩ Khoa học giáo dục, Trường Đại học Vinh.

Thái Thị Hồng Lam (2014). Bồi dưỡng tư duy thuận nghịch cho học sinh trong dạy học môn Toán ở trường trung học phổ thông. Luận án tiến sĩ Khoa học giáo dục, Trường Đại học Vinh.

Trần Ngọc Bích (2013). Một số biện pháp giúp học sinh các lớp đầu cấp tiểu học sử dụng hiệu quả ngôn ngữ toán học. Luận án tiến sĩ Khoa học giáo dục, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam.

Trương Dĩnh (2000). Phát triển ngôn ngữ cho học sinh phổ thông. NXB Đà Nẵng.

Đã Xuất bản

20.05.2021

Cách trích dẫn

Nguyễn , T. H., Kiều , M. H., & Hoàng , N. H. (2021). Một số biện pháp phát triển ngôn ngữ toán học cho học sinh hệ dự bị đại học. Tạp Chí Giáo dục, 502(2), 32–35. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/133

Số

Chuyên mục

Các bài báo