Nghiên cứu thực trạng quản lí hoạt động trải nghiệm cho học sinh tại các trường tiểu học trên địa bàn Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

Các tác giả

  • Nguyễn Văn Chiến Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

Tóm tắt

Experiential activities contribute to the formation and development of qualities, competencies, values and life skills for primary school students, so the management of these activities holds a vital role in education. This article explores the current situation of managing experiential activities for primary school students at 10 primary schools in District 7, Ho Chi Minh City with 33 managers in the direction of the management function approach (including setting up, planning, organizing, directing, controlling). The research results show that the management of experiential activities for primary school students in the district was initially effective and achieved the set goals. In addition, the study also pointed out limitations that should be considered by managers when conducting experiential activities. This study serves as a practical basis to help administrators re-evaluate the process of managing experiential activities for students at primary schools in order to adjust, instruct and develop management measures, thereby improving teaching quality to meet the requirements of the 2018 General Education Curriculum.

Tài liệu tham khảo

Bộ GD-ĐT (2018). Chương trình giáo dục phổ thông - Chương trình tổng thể (ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT).

Briers, G. E. (2005). Lighting their fires through experiential learning. Agricultural Education Magazine, 78(3), 4-5.

Đinh Thị Kim Thoa (2014). Hoạt động trải nghiệm sáng tạo - góc nhìn từ lí thuyết “Học tập trải nghiệm”. Kỉ yếu Hội thảo Quốc gia “Hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong nhà trường phổ thông”, Bộ GD-ĐT, 37-44.

Lewis, L. H. & Williams, C. J. (1994). Experiential Learning: A New Approach. Jossey-Bass. In Jackson, L. & Caffarella, R.S. (Eds.). San Francisco, 5-16.

Nguyễn Tiến Hùng (2020). Quản lí học tập trải nghiệm. Tạp chí Khoa học giáo dục Việt Nam, 27, 10-14.

Phạm Thị Hà (2020). Thực trạng và giải pháp quản lí hoạt động trải nghiệm ở các trường tiểu học theo định hướng phát triển năng lực. Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Thủ đô Hà Nội, 41, 186-194.

Pugsley, K. E., & Laura, H. C. (2003). Traditional lecture or experiential learning: changing student attitudes. Journal of Nursing Education, 42(11), 520-523.

Reitmeier, C. A. (2000). Active learning in the experimental study of food. Journal of Food Science Education, 1(3), 41-44.

Trần Kiểm (2021). Những vấn đề cơ bản của Khoa học quản lí giáo dục (Tái bản lần thứ chín). NXB Đại học Sư phạm.

Tải xuống

Đã Xuất bản

18.01.2023

Cách trích dẫn

Nguyễn , V. C. (2023). Nghiên cứu thực trạng quản lí hoạt động trải nghiệm cho học sinh tại các trường tiểu học trên địa bàn Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh. Tạp Chí Giáo dục, 22(24), 42–47. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/618

Số

Chuyên mục

Các bài báo