Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định vay vốn tín dụng của sinh viên tại các trường đại học

Các tác giả

  • Lê Trung Thành Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
  • Nguyễn Mai Hương Bộ Khoa học và Công nghệ
  • Vũ Minh Huyền Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội
  • Nguyễn Thị Kim Oanh Học viện Tài chính

Tóm tắt

Our research aims to explore various factors influencing student credit program decision in Vietnamese universities. The data came from the questionnaires, including the questions related to factors affecting 410 students from Vietnam National University, Hanoi. The research results show that the policies play an essential role in student decision. Besides that, other factors such as students' financial resources, the student credit program's benefit, or the program's popularity also affect the student decision. This research provides several recommendations for policymakers, universities and other participants leaders to support the student credit program.

Tài liệu tham khảo

Becker & Tomes (1979). An Equilibrium Theory of the Distribution of Income and Intergenerational Mobility. Journal of Political Economy, 87(6), 1153-1189.

Becker, G. S. (1993). Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis with Special Reference to Education. Chicago, US: University of Chicago Press.

Hee Kyung Hong & Jae-Eun Chae (2011). Student loan policy in Korea: Evolution, Opportunities and Challenges. Educational Research Journal, Hong Kong Educational Research Association, 26(1), 109-122.

Huỳnh Thanh Nhã (2015). Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến nhu cầu tín dụng của sinh viên các trường cao đẳng công lập Cần Thơ. Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Cần Thơ, 40, 66-74.

Johnson (2012). Do new student loan borrowers know what they are signing? A phenomenological study of the financial aid experiences of high school seniors and college freshmen. Iowa State University.

Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam (2017). Báo cáo Kết quả thực hiện chương trình tín dụng đối với học sinh sinh viên theo Quyết định số 157/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (đến 31/1/2017).

Nguyễn Đình Thọ (2011). Phương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh doanh. NXB Lao động - Xã hội.

Nguyễn Quốc Nghi (2010). Các nhân tố ảnh hưởng đến nhu cầu vay vốn của sinh viên trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Tạp chí Công nghệ Ngân hàng, 52, 52-60.

Salmi (2003). Student loans in an international perspective: The World Bank experience (English). No. 44 Washington, D.C.: World Bank Group.

Schultz, T. W. (1960). Capital Formation and Education. Journal of Political Economy, 68, 571-583. http://dx.doi.org/10.1086/258393

Trần Đức Viên (2017). Giải pháp đổi mới cơ chế tài chính giáo dục đại học. Tạp chí Tia Sáng. Truy cập tại https://tiasang.com.vn/-dien-dan/Giai-phap-doi-moi-co-che-tai-chinh-giao-duc-dai-hoc-10706.

Đã Xuất bản

05.06.2021

Cách trích dẫn

Lê , T. T., Nguyễn , M. H., Vũ , M. H., & Nguyễn , T. K. O. (2021). Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định vay vốn tín dụng của sinh viên tại các trường đại học . Tạp Chí Giáo dục, 503(1), 42–47. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/146

Số

Chuyên mục

Các bài báo

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả