Thiết kế website dạy học trực tuyến hỗ trợ viết văn cho học sinh lớp 4

Các tác giả

  • Vũ Thị Thương Trường Đại học Thủ đô Hà Nội
  • Nguyễn Thị Ngọc Ánh Sinh viên lớp D2021 POHE Giáo dục tiểu học, Khoa Sư phạm - Trường Đại học Thủ đô Hà Nội
  • Nguyễn Hương Giang Sinh viên lớp D2021 POHE Giáo dục tiểu học, Khoa Sư phạm - Trường Đại học Thủ đô Hà Nội
  • Bùi Phương Thảo Sinh viên lớp D2021 POHE Giáo dục tiểu học, Khoa Sư phạm - Trường Đại học Thủ đô Hà Nội
  • Chu Thị Quỳnh Trang Sinh viên lớp D2021 POHE Giáo dục tiểu học, Khoa Sư phạm - Trường Đại học Thủ đô Hà Nội

Tóm tắt

The advancement of information technology, along with the need to innovate teaching techniques and organizational structures, has resulted in significant digital transformation in the teaching process. As a result, the method of teaching and learning writing has been flexible in order to match the actual demands of society, instructors, and learners. The research presents a teaching website with video lectures and online assignments. According to learning process research, utilizing websites in teaching and learning writing improves students' competence to construct sentences, mobilize vocabulary, and build sentences, paragraphs, and essays while encouraging self-esteem, learning, initiative, and creativity. As a result, creating and developing an online learning website to assist 4th-grade kids with writing in the teaching and learning process is possible.

Tài liệu tham khảo

Bộ GD-ĐT (2017). Thông tư số 21/2017/TT-BGDĐT ngày 06/9/2017 quy định ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động bồi dưỡng, tập huấn qua mạng Internet cho giáo viên, nhân viên và cán bộ quản lí giáo dục.

Bộ GD-ĐT (2018). Chương trình giáo dục phổ thông môn Ngữ văn (ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT).

Bùi Hiền (2001). Từ điển Giáo dục học. NXB Từ điển Bách khoa.

Đỗ Ngọc Thống (chủ biên), Đỗ Xuân Thảo, Phan Thị Hồ Điệp (2020). Hướng dẫn dạy học môn Tiếng Việt theo Chương trình giáo dục phổ thông mới. NXB Đại học Sư phạm. Merriam-Webster (2023). Website. https://www.merriam-webster.com/dictionary/website

Lê Phương Nga (2013). Phương pháp dạy học Tiếng Việt ở tiểu học II. NXB Đại học Sư phạm.

Nguyễn Hữu Hợp (2015). Giáo dục học tiểu học. NXB Đại học Sư phạm.

Đã Xuất bản

04.04.2024

Cách trích dẫn

Vũ , T. T., Nguyễn, T. N. Ánh, Nguyễn, H. G., Bùi , P. T., & Chu , T. Q. T. (2024). Thiết kế website dạy học trực tuyến hỗ trợ viết văn cho học sinh lớp 4. Tạp Chí Giáo dục, 24(số đặc biệt 1), 29–32. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/1550

Số

Chuyên mục

Các bài báo

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả