Phát triển kĩ năng hội thoại cho trẻ rối loạn phổ tự kỉ 5-6 tuổi thông qua hoạt động kể chuyện bằng bảng vải (kịch vải)

Các tác giả

  • Nguyễn Thị Cẩm Hường Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
  • Bùi Ngọc Lan Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
  • Phạm Hải Châu Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
  • Nguyễn Thị Ngọc Anh Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
  • Đỗ Thị Hải Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Tóm tắt

Developing conversation skills for children with autism spectrum disorder 5-6 years old is crucial to develop their communication and social interaction abilities. To develop conversational skills, it is necessary to put children in realistic, experiential imitation, and interpersonal communication situations. Panel theatre offers various potentials in developing conversation skills for children with ASD because of their unique characteristics in terms of materials, story content and the way teachers act to help put children into different conversation situations, experimental chances, create motivation for children to talk, respond and carry out conversations. It is necessary to define the goals, the content of the panel theatre activities, and detailed scenarios to meet the goals of developing conversational skills, as well as the need for detailed assessments for the development of children with ASD.

Tài liệu tham khảo

American Psychiatric Association (APA) (2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (5th ed.). Washington, DC: American Psychiatric Association.

Bộ GD-ĐT (2021). Thông tư số 01/VBHN-BGDĐT ngày 13/4/2021 ban hành Chương trình giáo dục mầm non.

Đỗ Hữu Châu (1993). Đại cương ngôn ngữ học, tập 2. NXB Giáo dục.

Gray, C. (1994). Comic Strip Conversation - Iilustrated interactions that teach conversation skills to students with autism and related disorders. Future Horizons.

Hill, E., Berthoz, S., & Frith, U. (2004). Brief report: Cognitive processing of own emotions in individuals with autistic spectrum disorder and in their relatives. Journal of autism and developmental disorders, 34(2), 229-235. https://doi.org/10.1023/B:JADD.0000022613.41399.14

Hutchison, M.S., Muller, U., Iarocci, G. (2019). Parent Reports of Executive Function Associated with Functional Communication and Conversational Skills Among School Age Children With and Without Autism Spectrum Disorder. Journal of Autism and Developmental Disorders, 50, 2019-2029. https://doi.org/10.1007/s10803-019-03958-6

Kouda Ryojun, Matsuya Makiko, Fujita Yoshiko (2009). Cẩm nang sử dụng Panel Theatre hữu ích trong thực hành. NXB Hobunshorin (nguyên bản tiếng Nhật).

Lê Thị Phượng (2018). Phát triển ngôn ngữ hội thoại cho trẻ 5-6 tuổi ở các trường mầm non Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An thông qua hoạt động trải nghiệm. Luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục, Trường Đại học Vinh.

Nguyen Thi Cam Huong, Bui Ngoc Lan, Nguyen Thi Vy, Nguyen Thi Hoa Xuan, Le Kim Anh (2021a). The Use of Panel Theatre in Developing Communication Skills for Children with Special Needs: A case Study of a Child with Developmental Disboders. VNU Journal of Science: Education Research, 37(3), 104-114.

Nguyen Thi Cam Huong, Bui Ngoc Lan, Nguyen Thi Vy, Nguyen Thi Hoa Xuan, Masako Koga, Le Kim Anh (2021b). The possibility to use panel thẻatre in develooing communication skills for children with developmental disoreder; from a theoretical point of view. HNUE Journal of Science: Educational Sciences, 66(4AB), 421-429.

Nguyễn Như Ý (2002). Từ điển giải thích thuật ngữ ngôn ngữ học. NXB Giáo dục.

Nguyễn Thị Thanh Vân (2011). Bước đầu phân tích đặc điểm ngôn ngữ hội thoại của trẻ 5-6 tuổi ở một lớp thực nghiệm tại Nha Trang. Luận văn thạc sĩ Ngôn ngữ học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

Nguyễn Xuân Hải, Nguyễn Nữ Tâm An, Hoàng Văn Tiến, Trần Văn Công, Hồ Thị Huyền Thương, Đỗ Thị Thảo, Nguyễn Thị Hoa, Hoàng Thị Lệ Quyên, Phan Thiệu Xuân Giang (2019). Hỗ trợ phục hồi chức năng cho trẻ em tự kỉ tại Việt Nam. NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.

Scattone, D. (2008). Enhancing the Conversation Skills of a Boy with Asperger Disorder through Social Stories and Video Modeling. Journal of Autism and Developmental Disorders, 38, 395-400. https://doi.org/10.1007/s10803-007-0392-2.

Sherer, M., Pierce, K. L., Paredes, S., Kisacky, K. L., Ingersoll, B., & Schreibman, L. (2001). Enhancing conversation skills in children with autism via video technology: Which is better, “self” or “other” as a model?. Behavior Modification, 25(1), 140-158. https://doi.org/10.1177/0145445501251008

Sng, Cheong Ying, Carter, M., & Stephenson, J. (2014). A Review of Video Modelling and Scripts in Teaching Conversational Skills to Individuals with Autism Spectrum Disorders. Review Journal of Autism and Developmental Disorders, 1, 110-123. doi 10.1007/s40489-013-0010-5

Tantam, D. (1988). Asperger’s Syndrome. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 29, 245-255. http://dx.doi.org/10.1111/j.1469-7610.1988.tb00713.x

Thornbury, S., & Slade, D. (2006). Conversation: From description to pedagogy. Cambridge, UK: Cambridge University Press.

Trevisan, D. A., Tafreshi, D., Slaney, K. L., Yager, J., & Iarocci, G. (2018). A psychometric evaluation of the Multidimensional Social Competence Scale (MSCS) for young adults. PLoS one, 13(11), e0206800. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0206800

Tải xuống

Đã Xuất bản

05.07.2022

Cách trích dẫn

Nguyễn , T. C. H., Bùi , N. L., Phạm , H. C., Nguyễn , T. N. A., & Đỗ , T. H. (2022). Phát triển kĩ năng hội thoại cho trẻ rối loạn phổ tự kỉ 5-6 tuổi thông qua hoạt động kể chuyện bằng bảng vải (kịch vải). Tạp Chí Giáo dục, 22(13), 28–34. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/466

Số

Chuyên mục

Các bài báo

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả