Dạy học môn Tự nhiên và Xã hội ở tiểu học theo tiếp cận giáo dục STEAM

Các tác giả

  • Nguyễn Văn Hưng Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội

Tóm tắt

The world has now entered the era of Industrial Revolution (4.0) which sparks continuous changes in various aspects. In realization of this, many countries have started shifting their approach towards the application of technology in their educational sectors. In the context of such outrageous Covid-19 pandemic, it is becoming more and more imperative that the use  of technology be incorporated in every act of teaching. One of the modern approaches which may enable the accomplishment of these goals is through STEAM. The paper studies the good teaching of Natural and Social Science at primary schools according to STEAM education. In the early stages of primary education, social and natural sciences are considered as vital subjects which provide students with knowledge of science in both social and natural terms. The integrative levels of these subjects are so high that this educational approach is by all means very appropriate and highly efficient.

Tài liệu tham khảo

Bộ GD-ĐT (2018). Chương trình môn Tự nhiên và Xã hội (ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT).

Bùi Văn Hồng, Nguyễn Thị Thanh Xuân (2020). Dạy học môn Kĩ thuật lớp 5 bậc tiểu học theo định hướng giáo dục STEM. Tạp chí Thiết bị giáo dục, 208, 24-28.

Bybee, R. W., Taylor, J. A., Gardner, A., Van Scotter, P., Powell, J. C., Westbrook, A., & Landes, N. (2006). The BSCS 5E instructional model: Origins and effectiveness. Colorado Springs, Co: BSCS, 5, 88-98.

Lena Balllone Duran, Emilio Duran (2004). The 5E intructional Model: Learning Cycle Approach for Inquiry-Based Science Teaching. The Science Education Review, 3(2).

Michelle H. Land (2013). Full STEAM Ahead: The Benefits of integrating the Arts Into STEM. Procedia Computer Science 20.

Nguyễn Thành Hải (2019). Giáo dục STEM/STEAM từ trải nghiệm thực hành đến tư duy sáng tạo. NXB Trẻ.

Nguyễn Thanh Nga, Tạ Thanh Trung (2021). Giáo dục STEAM và tiềm năng vận dụng quy trình tư duy thiết kế để triển khai giáo dục STEAM. Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh, 18(2), 37-42.

Tsupros, N., Kohler, R., Hallinen, J (2009). STEM education: Aproject to indetify the missing component, intermediate Unit 1 and Carnegie Mellon. Pennsylvania.

Trần Trung Tình, Nguyễn Hữu Hậu, Lê Trung Hiếu (2017). Nghiên cứu giáo dục STEAM và suy nghĩ về bối cảnh giáo dục phổ thông tại Việt Nam. JEM, 9(10), 49-55.

Yakman, G. (2018). STEAM Pyramid History. Retrieved from STEAM Education.

Yalman, G. (2008). STEAM Education: An Overview of Creating a Model of Integrative Education. VirginaPolytechnic and State University: Virgina.

Đã Xuất bản

20.06.2021

Cách trích dẫn

Nguyễn , V. H. (2021). Dạy học môn Tự nhiên và Xã hội ở tiểu học theo tiếp cận giáo dục STEAM. Tạp Chí Giáo dục, 504(2), 34–39. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/159

Số

Chuyên mục

Các bài báo