Thiết kế hoạt động trải nghiệm STEAM trong môn Tự nhiên và xã hội ở tiểu học

Các tác giả

  • Nguyễn Văn Hưng Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội

Tóm tắt

The process of innovation in education has posed requirements for educational units to change and adjust teaching methods, and at the same time to absorb advanced scientific achievements to attain maximum effectiveness in the teaching process. STEAM experiential activity has become a popular form of education that achieves great success in many countries around the world. This article focuses on analyzing the characteristics as well as the importance of STEAM experiential activity for primary school students and proposing process to design STEAM experiential activities in teaching Natural and Social sciences to primary students. Through this activity, students not only acquire scientific knowledge from many fields but also verify the authenticity of their knowledge by themselves; create confidence in science, help them apply the knowledge they have learned to solve problems in life.

Tài liệu tham khảo

Bộ GD-ĐT (2018a). Chương trình giáo dục môn Tự nhiên và Xã hội (ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT).

Bộ GD-ĐT (2018b). Chương trình giáo dục phổ thông - Chương trình tổng thể (ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT.

Bộ GD-ĐT (2020). Công văn số 3089/BGDĐT-GDTrH ngày 14/8/2020 về việc triển khai thực hiện giáo dục STEM trong giáo dục trung học.

Bùi Phương Nga (chủ biên), Lê Thị Thu Dinh, Đoàn Thị My, Nguyễn Tuyết Nga (2014). Tự nhiên và Xã hội 3. NXB Giáo dục Việt Nam.

Nguyễn Thành Hải (2019). Giáo dục STEM/STEAM từ trải nghiệm thực hành đến tư duy sáng tạo. NXB Trẻ.

Nguyễn Thanh Nga, Tạ Thanh Trung (2021). Giáo dục STEAM và tiềm năng vận dụng quy trình tư duy thiết kế để triển khai giáo dục STEAM. Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, 18, 37-42.

Phạm Quang Tiệp (2017). Bản chất và đặc điểm của giáo dục STEM. Tạp chí Khoa học Giáo dục, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, 145, 14-20.

Tsupros, N., Kohler, R., Hallinen, J. (2009). STEM education: A project to identify the missing component, intermediate Unit 1 and Carnegie Mellon. Pennsylvania.

Yakman, G. (2018). STEAM Pyramid History. Retrieved from STEAM Education.

Tải xuống

Đã Xuất bản

20.11.2021

Cách trích dẫn

Nguyễn , V. H. (2021). Thiết kế hoạt động trải nghiệm STEAM trong môn Tự nhiên và xã hội ở tiểu học. Tạp Chí Giáo dục, 514(2), 17–21. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/281

Số

Chuyên mục

Các bài báo